Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
     
     Final thesis     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Processing a dirt road in the village of Čierne for landscaping purposes
Written by (author): Ing. Petra Mesárošová
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Karol Šinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Čierne pre účely pozemkových úprav
Summary:
Témou spracovania diplomovej práce bol návrh poľnej cesty v obci Čierne pre účely pozemkových úprav. Proces pozemkových úprav je v obci už po ukončení a mnohé poľnohospodársky využívané cesty potrebujú vybudovať nové trasovanie. Poľná cesta spája rozdrobené poľnohospodárske pozemky miestnych obyvateľov. Návrh bol vypracovaný za účelom skvalitnenia dopravy, zlepšenia protieróznych a hydrologických pomerov v krajine a vhodnejšieho využívania poľnej cesty pre užívateľov pôdy. V prostredí AutoCAD bola zmenená trasa poľnej cesty, prispôsobením výškovým zmenám terénu a vedeniu smerových oblúkov. Vytvorením pozdĺžneho profilu sme zistili výškový priebeh terénu a následne mohla byť navrhnutá niveleta terénu, resp. výškový priebeh nového vedenia trasy poľnej cesty.
Key words:
pôda, poľná cesta, smerové oblúky, AutoCAD

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited