Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts          Lesson
     
Final thesis
     
Projects
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of field road in administrative area Hradiste for the purposes of land consolidation project
Written by (author):
Ing. Matúš Stanek
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Hradište pre účely pozemkových úprav
Summary:
Hlavným cieľom Diplomovej práce je samotný návrh poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Hradište. Jedná sa o jednopruhovú vedľajšiu poľnú cestu so šírkou koruny 3.5 m a návrhovou rýchlosťou 30 km/h, s označením nPv-126 (3.5/30). Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme stanovili ciele čiastkové ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektu nakoľko ich splnením sa determinuje úspešnosť finálneho produktu. Čiastkové ciele sme stanovili nasledovné : zohľadniť požiadavky obstarávateľa pri návrhu trasy komunikácie, rešpektovať geologické, geomorfologické a hydrologické pomery, rešpektovať VZFÚ v rámci projektu pozemkových úprav, prihliadať na začlenenie do krajiny a v neposlednej rade, náležitosti návrhu komunikácie a výkresovú dokumentáciu spracovať podľa osobintých predpisov. Danú tému sme sa snažili maximálnym spôsobom vyčerpať, ako teoretickú tak aj praktickú časť rozdeliť do viacerých tematických, hierarchicky usporiadaných celkov. Spôsob akým štýlom sú zoradené jednotlivé kapitoly smeruje k tomu, aby čitateľ nemal problém s orientáciou v danej problematike. Ciele ktoré sme si spoločne s vedúcim práce vytýčili sme aj dosiahli, pričom konzultácie a samotná práca bola zaujímavá.
Key words:
priečne usporiadanie, konštrukcia vozovky, poľná cesta, návrhové parametre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited