Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     Lesson
     
     
Projects
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
A survey of traffic conditions in selected cadastral territoryTesáre for the purpose of land consolidation
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Michal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Tesáre pre účely pozemkových úprav
Summary:
Pre účely prebiehajúcich pozemkových úprav v katastri Tesáre bolo potrebné vyhotoviť prieskum dopravných pomerov. Tento prieskum tvorí jeden z dôležitých podkladov pre úspešné kvalitatívne prijateľné a funkčné prerozdelenie pôdnych celkov. Skúma súčasný stav dopravných pomerov v extraviláne obce s dôrazom na napojenie účelových komunikácií na miestne dopravné komunikácie. Existujúce cesty sme separovali do jednotlivých kategórií na lesné, poľné a iné. Ku každej ceste sme priradili jednotlivé atribúty, určili sme šírku a dĺžku cesty, spevnenie a kvalitu vozovky z konštrukčného hľadiska, prítomnosť odvodňovacích, prevádzkových a iných cestných zariadení. Kvalitu vybavenia cestných objektov sme hodnotili aj z hľadiska sprievodnej vegetácie a prepojenia siete jednotlivých komplexov. Cesty sme zatriedili do jednotlivých kategórií, podľa funkcií a kategórií pozemkov. Vo výstupe sme ohodnotili ich plošný záber, kvalitu, počet, percentuálne zastúpenie v mapových výstupoch, tabuľkách a v grafoch. V projekte pozemkových úprav sa práca využije pre zlepšenie funkčnosti systému ekologickej stability a udržateľného environmentálneho rozvoja katastrálneho územia obce.
Key words:doprava, cesty, cesta (stavba), lesné cesty, poľné cesty, vozovka, konštrukcie vozoviek, druhy ciest, miestna komunikácia, pozemné komunikácie, účelové komunikácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited