Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate     
     
Final thesis
     
     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The proposal of a country road in the cadastral area of Zubák for the purpose of land adjustments
Written by (author):
Ing. Lukáš Pomajbiš
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Michal
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Zubák pre účely pozemkových úprav
Summary:
V súčasnej dobe, hlavne na vidieku sa začína opäť rozvíjať poľnohospodárska výroba. Aby však táto výroba bola ekonomicky čo najvýhodnejšia, musí byť splnených niekoľko faktorov, medzi ktorými je hlavne možnosť prístupnosti pozemkov a podľa možnosti čo najkratšie prepojenie poľnohospodárskych podnikov a fariem. Na to slúžia najmä dômyselne navrhnuté poľné cesty. Cieľom tejto diplomovej práce bolo popísať, navrhnúť a určiť všetky potrebné charakteristiky poľnej cesty v katastrálnom území Zubák na zlepšenie možnosti hospodárenia na poľnohospodárskych pozemkoch. Navrhnutá poľná cesta sa radí do kategórie vedľajšia poľná cesta prístupová. Aby navrhnutá poľná cesta čo najlepšie plnila svoju funkciu, navrhli sme spolu s ňou aj cestnú priekopu, ďalšie cestné objekty ako rúrové priepusty, hospodárske zjazdy a na jej lepšie začlenenie do okolitej krajiny aj sprievodnú vegetáciu.
Key words:
katastrálne územie, poľná cesta, výškový oblúk, niveleta, smerový oblúk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited