Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of a field road in the cadastral area of Ipeľské Úľany for the purpose of land adjustments
Written by (author): Ing. Samuel Bahna
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Chlpík
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav
Summary:Samuel Bahna: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Ipeľské Úľany na účely pozemkových úprav.(Diplomová práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva.Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Nitra, 2017. 62 strán a 12 príloh. Hlavným cieľom diplomovej práce je návrh poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Ipeľské Úľany. Ide o jednopruhovú hlavnú poľnú cestu so šírkou koruny 4,0 m a návrhovou rýchlosťou 30 km/h, s označením HPC-4 (P 4,0/30). Na dosiahnutie hlavného cieľa sme si stanovili čiastkové ciele, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou môjho projektu. Bolo potrebné zohľadniť požiadavky obstarávateľa pri návrhu trasy komunikácie, rešpektovať geomorfologické, geologické a hydrologické pomery, prijliadať na začlenenie do krajiny a náležitosti návrhu komunikácie. Výkresovú dokumentáciu bolo potrebné spracovať podľa predpisov. Aby navrhnutá poľná cesta splnila svoju funkciu, navrhli sme spolu s ňou aj cestnú priekopu a rúrový priepusty.
Key words:poľná cesta, smerový oblúk, pozdĺžny profil, niveleta, priečny profil, konštrukcia vozovky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited