Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
Projects     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The reconstruction of the field road in the cadastral territory of Slopná
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Melek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná
Summary:
Boc, Dominik: Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Slopná; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 78 strán a výkresová dokumentácia. Návrh poľnej cesty predstavuje jeden z najpodstatnejších úkonov pri navrhovaní spoločných zariadení a opatrení pozemkových úprav. Návrh poľnej cesty musí vychádzať z predpokladaného účelu, ktorému bude slúžiť, z očakávaného dopravného zaťaženia a druhu dopravného prostriedku, ktorými bude prevažne využívaná. Spôsob a rozsah dokumentácie stavby poľnej cesy, postup jej vypracovania, prejednania a schválenia stanovujú príslušné predpisy. Cieľom našej diplomovej práce je navrhnúť úpravu poľnej cesty v katastrálnom území Slopná, ktorá je súčasťou spoločných zariadení a opatrení. V súčasnom stave riešenej problematiky a metodike práce pojednávame o domácich a zahraničných technických predpisoch pre projektovanie poľných ciest. Tieto sme následne transponovali do praktickej časti záverečnej práce a na základe nich sme vypracovali projekt poľnej cesty, ktorý zodpovedá náležitým predpisom. Okrem textovej časti sú prezentované aj grafické výstupy, ktoré tvoria nevyhnutnú súčasť projektovej dokumentácie.
Key words:
pozemkové úpravy, poľné cesty, cestná komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited