Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Graduate     Lesson
     
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Reconstruction of a field road in the cadastral area of Klobušice to the purpose of land improvement
Written by (author): Ing. Ivana Selucká
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Peter Michal
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav
Summary:
SELUCKÁ, Ivana: Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Konc Ľubomír, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2017. 103 strán a výkresová dokumentácia Diplomová práca sa zaoberá problematikou rekonštrukcie poľnej cesty. Cieľom práce je rekonštrukcia už existujúcej poľnej cesty pre jej nevyhovujúci stav v katastrálnom území Klobušice na účely pozemkových úprav v celkovej dĺžke 0,554 56 km. Rekonštruovaná poľná cesta patrí do kategórie vedľajšej poľnej cesty P 3,5/30. Popri hlavnom cieli sme stanovili aj ciele vedľajšie, ktoré budú prínosom pre krajinu, do ktorej bude cesta začlenená. Zadanú tému sme rozdelili usporiadane do kapitol, kde sme sa venovali teoretickej ako aj praktickej (návrhovej a projekčnej) časti. V teoretickej časti je formou literárnej rešerše všeobecne popísaná problematika dopravných pomerov predovšetkým poľných ciest, vrátane legislatívy týkajúcej sa dopravy. V ďalšej časti je popísaná metodika práce ako i charakteristika vybranej lokality. Praktická časť práce je venovaná charakteristikám rekonštrukcie cesty príslušnej kategórie na účely pozemkových úprav, čo spočíva v smerovom a výškovom vedení rekonštruovanej cesty, návrhu konštrukcie vozovky, napojeniu na existujúce komunikácie, návrhu odvodňovacích zariadení, návrhu cestných objektov, stanoveniu kubatúr zemných prác až po celkové začlenenie poľnej cesty do krajiny. Kapitoly sme prehľadne zoradili tak, aby aj čitateľ, ktorý sa danej problematike nevenuje, porozumel vysvetľovanému textu.
Key words:
vozovka, smerový oblúk, rekonštrukcia poľnej cesty, trasa cesty, výškový oblúk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited