Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of the country road in the cadastral area of Sampor for the purpose of Land adjustements
Written by (author): Ing. Martin Očenáš
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Vojtech Lukáč
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav
Summary:OČENÁŠ, Martin: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sampor na účely pozemkových úprav (Diplomová práca). Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra, 2017. 91 strán a výkresová dokumentácia. Cieľom diplomovej práce je návrh a spracovanie projektovej dokumentácie doplnkovej poľnej cesty v katastrálnom území Sampor, okres Zvolen na účely pozemkových úprav. Projektovaná komunikácia spolu s cestnými objektmi tvorí súčasť existujúcej poľnohospodárskej dopravnej siete, pričom prepája dve vedľajšie poľné cesty a sprístupňuje lokalitu s miestnym názvom Na Lukový koniec, pre potreby poľnohospodárskej výroby. Práca sa zaoberá základnou terminológiou z oblasti cestného staviteľstva a komplexnou problematikou návrhu poľných ciest.V teoretickej časti je všeobecne popísaná problematika dopravných pomerov z pohľadu pozemkových úprav, vrátane legislatívnych predpisov. V ďalšej časti je popísaná metodika práce ako i charakteristika riešenej lokality, v ktorej je daná cesta projektovaná. Praktická časť práce je venovaná charakteristikám návrhu cesty príslušnej kategórie na účely pozemkových úprav, od smerového a výškového vedenia cesty, cez návrh konštrukcie vozovky, napojenie na existujúce komunikácie, návrh cestných objektov, stanovenie kubatúr zemných prác až po celkové začlenenie projektovanej poľnej cesty do krajiny.
Key words:poľná cesta, návrhové parametre, niveleta, katastrálne územie, konštrukcia vozovky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited