Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Roads design in cadastral area. Tesáre for land adjustments
Written by (author): Ing. Andrej Smatana
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Peter Michal
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav
Summary:Smatana, Andrej: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 104 strán a 11 mapových príloh. Záverečná diplomová práca rieši návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav. V diplomovej práci využívame bakalársku prácu s názvom Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Tesáre pre účely pozemkových úprav, na základe ktorej sme vyhodnotili, ktoré cesty navrhneme na rekonštrukciu a kde v obvode projektu treba navrhnúť nové účelové komunikácie. Vytvárali sme návrh dopravných pomerov v k. ú. Tesáre na účely pozemkových úprav na zlepšenie funkčnosti systému ekologickej stability, regulácie odtoku vody z krajiny, udržateľného environmentálneho rozvoja katastrálneho územia obce a zníženie degradácie pôdy nepriaznivými vplyvmi. Dodržiavali sme pri tom zásady potrebné pre správne smerové, výškové navrhovanie poľných ciest, priečneho a pozdĺžneho odvodnenia, cestných objektov a sprievodnej vegetácie. Návrh dopravných pomerov v obvode projektu je podrobne popísaný v praktickej časti diplomovej práce a graficky znázornený v projektovej dokumentácií v prílohách.
Key words:cestné teleso, účelové komunikácie, lesné cesty, poľné cesty, pozemkové úpravy, cestná zeleň, odvodňovacie systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited