Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The design of the field road in the cadastral territory of Krivá
Written by (author):
Ing. Patrícia Čepelová
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Michal Löffler
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v k. ú. Krivá
Summary:
ČEPELOVÁ, Patrícia: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra: FZKI SPU, 2018. 100 strán a výkresová dokumentácia. Diplomová práca sa zaoberá problematikou náležitostí potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie doplnkovej poľnej cesty v katastrálnom území Krivá. Úlohou projektovanej doplnkovej poľnej cesty je sprístupnenie okolitých pozemkov pre poľnohospodárske mechanizmy a zahustenie už jestvujúcej sústavy poľných ciest. Poľná cesta je projektovaná pozdĺž železničnej trate v lokalite Brehy pričom prepája dve vedľajšie poľné cesty.Diplomová práca popisuje základnú problematiku z oblasti cestných komunikácií, legislatívne a metodické podklady potrebné na ich navrhnutie. Komplexnejšie sa venuje náležitostiam projektovania poľných ciest a objektov na poľných cestách, na základe technických a odborných noriem a technických prepisov. Práca ďalej popisuje metodiku práce, bližším charakterizovaním záujmového územia k.ú. Krivá a jeho prírodnými pomermi. Praktická časť sa zaoberá dôvodom výstavby, dopravným a technickým riešením navrhovanej cesty, stanovením kubatúr zemných prác, rozvozom hmôt a začlenením projektovanej poľnej cesty do krajiny
Key words:
poľná cesta, cestné komunikácie, projektová dokumentácia, legislatíva, zemné teleso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited