Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

          Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The reconstruction of the field road in the cadastral territory of Nitrianske Hrnčiarovce
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Marek Illéš
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Summary:Čuchran, Juraj: Rekonštrukcia poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2018; 83 strán a výkresová dokumentácia. Záverečná diplomová práca rieši návrh rekonštrukcie poľnej cesty v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce. Diplomová práca nadväzuje na bakalársku prácu s názvom Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Nitrianske Hrnčiarovce pre účely pozemkových úprav, na základe ktorej sme vybrali vedľajšiu poľnú cestu Pv-36, ktorá sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Jedná sa o vedľajšiu poľnú cestu kategórie P 3,5/20. Cesta tvorí prístup k rybníkom Dolná Malanta a v budúcnosti bude tvoriť prístup k rekreačnému zariadeniu zameranému na golf, ktoré je momentálne vo výstavbe. Pre správnu rekonštrukciu poľnej cesty je potrebné dodržiavať zásady smerového, výškového a šírkového navrhovania poľných ciest, priečneho a pozdĺžneho odvodnenia, cestných objektov a sprievodnej vegetácie. Je potrebné dbať na hospodárne a efektívne vykonávanie zemných prác v súlade s podmienkami pre ochranu životného prostredia. Návrh rekonštrukcie poľnej cesty je podrobne rozpísaný v praktickej časti diplomovej práce a doložený projektovou dokumentáciu vo forme príloh.
Key words:cestné objekty, poľná cesta, smerový oblúk, výškový oblúk, cestné teleso

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited