Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

          Lesson
     
Final thesis     
     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Survey of Trafficconditions in Thecadastralarea of Kočovce Forthepurpose of Landadjustments
Written by (author): Ing. Zdenko Kopunec
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce na účely pozemkových úprav
Summary:
Bakalárska práca je zameraná na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce. Hlavným zameraním bakalárskej práce sú účelové komunikácie, poľné a lesné komunikácie. Počas terénneho prieskumu sme podrobne zmapovali všetky existujúce cestné siete a dopravnú infraštruktúru. Následne sme ich zaradili do kategórií: štátne cesty, miestne komunikácie, poľné a lesné cesty. Pri každej cestnej komunikácii sme zhodnotili jej stav, šírku a dĺžku. Podľa týchto kritérií sme komunikácie priradili do vopred stanovených kategórií. Taktiež sme podrobne zmapovali formu odvodnenia na cestných komunikáciách, sprievodnú vegetáciu a spísali sme technický stav ciest. Podobný postup sme uplatnili pri priľahlých cestných objektoch. Po kompletnom zmapovaní územia sme spracovali mapové výstupy, z ktorých sme vypracovali bilančné tabuľky a tabuľky analýzy ciest. V týchto tabuľkách sme zanalyzovali kompletný prehľad ciest.
Key words:
katastrálne územie Kočovce, pozemkové úpravy, doprava, poľné cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited