Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

               Final thesis
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The design of the field road in the cadastral territory of Námestovo
Written by (author): Ing. Michaela Bandíková
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Zuzana Pienčáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo
Summary:
BANDÍKOVÁ, Michaela: Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.. Nitra: FZKI SPU, 2019. 82 strán a 11 príloh. Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou ako je návrh poľnej cesty v katastrálnom území Námestovo na účely pozemkových úprav. Ide o sprístupnenie pozemkom vlastníkov v okolí navrhnutej poľnej cesty a o voľný prejazd pre poľnohospodárske mechanizmy. Navrhnutá poľná cesta je napojená na miestnu komunikáciu a z druhej strany návrhu je umiestnené obratisko v tvare písmena „T”. V našej práci sa obšírnejšie popisuje história ciest, legislatívne a metodické podklady, ktoré sú potrebné pre návrh, ďalej sa popisujú objekty na poľných cestách. V diplomovej práci je popísaná metodika, charakteristika záujmového územia a jeho prírodné pomery. Za poslednú časť našej diplomovej práce sa považujú výsledky práce, kde je popísané technické riešenie návrhu cesty, stanovenie kubatúr zemných prác, rozvoz hmôt a následné začlenenie navrhnutej poľnej cesty do okolitej krajiny.
Key words:
katastrálne územie, cesty, poľná cesta, konštrukcia vozovky, niveleta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited