Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     
     Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design of field in cadastral zone Sihelne
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Martina Buková
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh poľnej cesty v katastrálnom území Sihelné
Summary:
Laššáková, Anna: Návrh poľnej cesty v k. ú. Sihelné. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav. Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD. Nitra, 2019. Vypracovaná diplomová práca sa zaoberá návrhom poľnej cesty príslušnej kategórie v katastrálnom území Sihelné, čo je jej hlavným cieľom. Aby sme návrh vypracovali čo najkorektnejšie, museli sme si naštudovať danú problematiku. Zosumarizovaním potrebných študijných materiálov sme sa zaoberali v teoretickej časti. Popisovali sme historický vývoj dopravy a delenie komunikácií. Ďalej sme sa zamerali už konkrétne na poľné cesty a tu sme rozoberali všetko, čo sa týka správneho návrhu v súlade s legislatívou a metodických podkladov, ktoré taktiež uvádzame v osobitnej kapitole. V časti materiál a metóda sa viac zaoberáme riešeným katastrálnym územím a jeho charakteristikami. Vo výsledkoch a diskusii opisujeme vykonávanie projektovej dokumentácie. Výsledný návrh novej poľnej cesty vrátane cestných objektov ako aj sprievodnej vegetácie má zabezpečiť naplnenie jej funkcie a jej čo najlepšie začlenenie sa do krajiny.
Key words:
cesta, komunikácia, vozovka, niveleta, poľná cesta, priečny profil, pozdĺžny profil, cestné objekty, smerový oblúk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited