Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Examining Traffic Relations in the Cadastral Area of Váhovce for Land Improvement Purposes
Written by (author): Bc. Zoltán Bako
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v k. ú. Váhovce na účely pozemkových úprav
Summary:Záverečná bakalárska práca sa zaoberá prieskumom dopravných pomerov v katastrálnom území Váhovce na účely pozemkových úprav. Konkrétnym zameraním práce sú účelové komunikácie, ako rýchlostná cesta, štátna cesta, poľné a lesné komunikácie v extraviláne obce. Prieskumom v teréne sa podrobne zistil, zameral a zhodnotil stav, dĺžka a šírka existujúcich cestných sietí v extraviláne obce. Ďalej sa zaznamenalo, či sa na komunikácii nachádza odvodnenie a sprievodná vegetácia. Následne sa získané údaje spracovali podľa jednotlivých kategórií. Výsledky analýz sú uvedené ku každej ceste osobitne a zhrnuté v samostatnom mapovom výstupe. Spracovaný prieskum dopravných pomerov je potrebné zohľadniť pri návrhu pozemkových úprav.
Key words:komunikácie, poľné cesty, pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited