Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis     
Projects     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
research of threatening soilin disrtict of Mnichova Lehota
Written by (author): Ing. Adam Šargavý
Department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:
Ing. Elena Aydin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prieskum ohrozenosti pôdy v k. ú. Mníchova Lehota
Summary:Predkladaná práca je zameraná na prieskum ohrozenosti pôdy vodnou a veternou eróziou v katastrálnom území Mníchová Lehota (okres: Trenčín). V práci je spracovaná podrobná charakteristika pôdnej erózie, činiteľov a faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. V ďaľšej časti práce je spracovaná problematika vodnej erózie ako aj podrobná charakteristika záujmového územia. Hlavná časť práce sa zaoberá orientačným posúdením ohrozenosti pôdy vodnou a veternou eróziou na základe BPEJ a zaradením do stupňou eróznej ohrozenosti územia podľa STN 75 4501. V závere práce je stručné zhrnutie výsledných poznatkov a porovnanie výmer pozemkov podľa jednotlivých stupňou ohrozenia a porovnanie výmer z hľadiska celoslovenského priemeru.
Key words:vodná erózia, veterná erózia, erózne procesy, reálna erózia, prípustná (tolerovaná) strata pôdy resp. limitná strata pôdy, ohrozenosť pôdy, potenciálna erózia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited