Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate
     
     
     
Projects
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The proposal of Transport Conditions in Cadastal Area of Beckovská Vieska for Purposes of Land Consolidation Regulation
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh dopravných pomerov v k. ú. Beckovská Vieska na účely pozemkových úprav
Summary:
Kopunec, Zdenko: Návrh dopravných pomerov v k. ú. Beckovská Vieska na účely pozemkových úprav; Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva; Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav; Vedúci diplomovej práce: Ing. Ľubomír Konc, PhD.; Nitra: FZKI SPU, 2020; Záverečná diplomová práca rieši návrh dopravných pomerov v k. ú. Beckovská Vieska na účely pozemkových úprav. Pri práci na záverečnej práci sme využívali najmä bakalársku prácu s názvom Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Kočovce pre účely pozemkových úprav. Podľa tejto práce sme určili, ktorú cestnú komunikáciu je potrebné rekonštruovať alebo navrhnúť nové účelové komunikácie v k.ú. Beckovská Vieska. Návrh dopravných pomerov v k.ú. Beckovská Vieska na účely pozemkových úprav sme vytvorili z dôvodu skvalitnenia funkčnosti systému ekologickej stability, usmernenia odtoku vody z krajiny, udržateľného environmentálneho rozvoja katastrálneho územia obce a zníženia degradácie pôdy nepriaznivými vplyvmi. Pri tvorbe záverečnej práce sme dodržali zásady pre výškové a smerové návrhy poľných ciest a pozdĺžneho odvodnenia, cestných objektov a sprievodnej vegetácie. Následne sme v diplomovej práci dôkladne popísali katastrálne územie v praktickej časti a v grafickej časti je znázornená projektová dokumentácia, ktorá sa nachádza v prílohách. Záverečná práca pozostáva zo 6 kapitol. Prvá kapitola popisuje súčasný stav riešenej problematiky: pozemkové úpravy, dopravné pomery, poľnohospodársku a lesnú dopravnú sieť, význam poľnohospodárskej dopravy, prieskum a návrh dopravných pomerov. Druhá kapitola definuje ciele záverečnej práce. Tretia kapitola popisuje metodiku práce a metódy skúmania. Štvrtá kapitola podrobne pojednáva o samotnom návrhu dopravných pomerov v k.ú. Beckovská Vieska. Piata kapitola je venovaná diskusii práce, kde sú uvedené sumárne tabuľky. V šiestej, poslednej kapitole sú popísané závery vyplývajúce z návrhu dopravných pomerov v k.ú. Beckovská Vieska. Kľúčové slová: Cestné teleso, cestné objekty, poľné cesty, lesné cesty, účelové komunikácie, cestná sieť, pozemkové úpravy, cestná zeleň, sprievodná zeleň, odvodňovacie systémy
Key words:
Cestné teleso, cestné objekty, poľné cesty, lesné cesty, účelové komunikácie, cestná sieť, pozemkové úpravy, cestná zeleň, sprievodná zeleň, odvodňovacie systémy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited