Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

     
Graduate
     
     
     
     
Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Reconstruction of the Field Road in the Cadastral Area Bánov
Written by (author): Ing. Vladimír Živáň
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Adrián Tóth
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov
Summary:Diplomová práca s názvom „Rekonštrukcia poľnej cesty v k. ú. Bánov“ sa venuje objasneniu problematiky náležitostí, ktoré sa týkajú rekonštrukcie doplnkovej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území Bánov. Rekonštrukcia už existujúcej poľnej cesty je situovaná v lokalite Kúty, Hruda a jej rekonštrukcia je uskutočňovaná z dôvodu naplnenia cieľa, spočívajúceho v zabezpečení lepšieho prístupu na priľahlé pozemky poľnohospodárskym mechanizmom ako aj zahustenie už existujúcej sústavy poľných ciest, keďže existujúca poľná cesta prepája hlavnú poľnú cestu s vedľajšou poľnou cestou. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. V prvej kapitole je popisovaná základná problematika v rámci cestných komunikácií ako aj ich navrhnutie na základe určitých potrebných legislatívnych a metodických podkladov. Daná kapitola sa však najmä zameriava na skutočnosti týkajúce sa navrhovania poľných ciest a taktiež objektov, ktoré sa na nich nachádzajú a to v súlade s podmienkami obsiahnutými v technických normách, odborných normách a technických predpisoch. V druhej kapitole sú obsiahnuté stanovené ciele. V prípade tretej kapitoly je objasnená metodika práce a to prostredníctvom podrobnejšieho popisu záujmového územia katastrálneho územia Bánov a taktiež jeho prírodných pomerov. Štvrtá kapitola predstavuje praktickú časť, v rámci ktorej sú obsiahnuté dôvody výstavby ako aj ďalšie skutočnosti týkajúce sa rekonštrukcie poľnej cesty, medzi ktoré patrí jej dopravné a technické riešenie, určenie kubatúr v prípade zemných prác, rozvoz hmôt a v neposlednom rade aj samotné začlenenie projektovanej cesty do krajiny. V poslednej piatej kapitole sú zhrnuté všetky poznatky a výsledky ohľadom projektovanej poľnej cesty vo vybranom katastrálnom území.
Key words:
cestné teleso, poľná cesta, cestné objekty, pozemkové úpravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited