Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

     Graduate     Lesson
     
Final thesis     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
A survey of traffic conditions in selected cadastral territory Klasov for the purpose of land consolidation
Written by (author):
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Klasov pre účely pozemkových úprav
Summary:
Cestná sieť, predovšetkým poľnohospodárska a lesná dopravná sieť, ovplyvňuje organizáciu pôdneho fondu zo všetkých líniových zariadení a opatrení najvýznamnejšie. Okrem dopravnej funkcie plní so svojimi priekopami aj funkciu protieróznej ochrany a spolu so sprievodnou vegetáciou dotvára celkový ráz krajiny. Bakalárska práca je zameraná na prieskum, zmapovanie a analýzu dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav k. ú. Klasov. Prieskumom dopravných pomerov v obvode pozemkových úprav je potrebné zistiť súčasný stav poľnohospodárskej a lesnej dopravnej siete v nadväznosti na železničnú, štátnu cestnú, prípadne vodnú a leteckú sieť. Existujúce poľné a lesné cesty následne zaradiť do kategórií, uviesť ich príslušné označenie vrátane cestných objektov, zhodnotiť technický stav cestného telesa a stav sprievodných cestných objektov a následne vyhodnotiť aj súčasný dopravný systém z pohľadu protieróznej a krajinotvornej funkcie. V neposlednom rade je však potrebné ohodnotiť územie aj vzhľadom na možný rekreačný potenciál. Výsledkom prieskumných prác je súhrnná bilancia existujúcich komunikačných zariadení a opatrení v obvode projektu. Je preto potrebné posudzovať existujúcu cestnú sieť zo všetkých uvedených pohľadov a následne ju uplatniť pri návrhu novej cestnej siete.
Key words:
pozemkové úpravy, prieskum dopravných pomerov, komunikácie, legislatíva a normalizácia pri komunikáciách, poľné cesty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited