Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:A survey of traffic conditions in the cadastral Veľké Dravce for purposes of land consolidation
Written by (author): Bc. Tamara Látková
Department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)
Thesis supervisor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Fuska, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav
Summary:Prieskum dopravných pomerov sa zaoberá analýzou súčasného stavu existujúcich dopravných pomerov v rámci poľných a lesných ciest, stanovením ich kategórií, posúdením dopravného systému z hľadiska jeho funkcie a posúdením technického stavu sprievodných objektov. Analýza súčasného stavu sa zameriava na skutočnosti ktoré je potrebné zohľadniť pri návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (VZFUÚ) v obvode projektu pozemkových úprav. Cieľom pozemkových úprav je prerozdelenie a nové usporiadanie pozemkov. V prípade pozemkových úprav dochádza k reorganizácii cestnej siete, vytvorí sa systém ekologickej stability, protipovodňovej a protieróznej ochrany. Návrh cestnej siete poľných a lesných ciest je povinnou a jednou z najdôležitejších súčastí spoločných zariadení a opatrení spracovávaných v obvode PPÚ. Na základe spomínaných princípov sa v našej práci zameriavame na prieskum dopravných pomerov v katastrálnom území Veľké Dravce pre účely pozemkových úprav.
Key words:konštrukcie vozoviek, dopravné pomery, pozemkové úpravy, cesty, cestné názvoslovie, cestný zákon, prieskum dopravných pomerov, komunikácie, cestné objekty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited