Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikační číslo: 1572
Univerzitní e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
Autor: Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
Abstrakt:Pozemkové úpravy sú do súčasnej doby najväčšími pozitívnymi zásahmi do poľnohospodárskej krajiny, ktoré riešia novú organizáciu a ochranu územia. Súčasťou projektov pozemkových úprav je i problematika ohodnocovania pozemkov. Základom pri ohodnocovaní pôvodných alebo nových pozemkov je tvorba mapy hodnoty pozemkov. Mapa hodnoty pozemkov je podkladom pre stanovenie hodnoty pôvodných pozemkov v registri pôvodného stavu a hodnoty nových pozemkov v rozdeľovacom pláne, a tým aj pre posúdenie dodržania kritéria primeranosti v hodnote. Následne na základe mapy hodnoty pozemkov sa stanovia hodnoty pôvodných, resp. nových pozemkov vykoná grafickými prienikmi pôvodných, resp. nových pozemkov s areálmi hodnoty. Porovnanie reálnej hodnoty pozemku a hodnoty stanovenej iba podľa BPEJ je v súčasnosti pri projektovaní pozemkových úprav otvorenou otázkou, ktorú je potrebné (pre požiadavky praxe) riešiť aj vo vedeckom výskume. Možno by bolo zaujímavé prehodnotiť súčasný stav ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav systémom BPEJ a nájsť postup, ktorý by reálnejšie zohľadňoval benefit pozemkov, ktorý ponúka tá ktorá lokalita určená na vyčleňovanie pozemkov. Cieľom práce je navrhnúť postup stanovenia pomernej hodnoty pozemkov systémom viackriteriálneho hodnotenia. Budú stanovené/zadefinované viaceré kritéria, ktoré významne vplývajú na výslednú hodnotu pozemkov. Navrhne sa metodika a systém algoritmov ohodnocovania pozemkov v rámci pozemkových úprav. Celý postup práce je prispôsobený platnej legislatíve v procese pozemkových úprav a metodickým návodom s využitím areálov hodnôt stanovených v metodickom návode. Pri riešení práce sú využívané štandardné metódy na riešenie / analýzu / spracovanie konkrétnych čiastkových problémov / úloh / procesov / dát. Praktické riešenie, z ktorého vychádzame predpokladá: - Riešením nepodmieniť zmenu legislatívy a metodiky pozemkových úprav s výnimkou poradia jednotlivých etáp spracovania PPU. - Ohodnotenie lesných pozemkov navrhujeme ponechať bez zmeny. - Zachovať princíp hodnotovej mapy. - Zohľadniť praktické skúsenosti pri oceňovaní formou koeficientov, ktoré budú stanovené na základe znalostí miestnych pomerov. - Zohľadniť územný rozvoj v obvode pozemkových úprav na základe územného plánu obce príp. zámerov na základe prerokovaní so zastupiteľstvom. - Vyhnúť sa disproporciám spôsobených hranicami BPEJ v rámci projekčných celkov. Predkladanou prácou sme sa pokúsili načrtnúť riešenie problému ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav, ktorý vyplynul z doterajších skúseností a metodických postupov. Zároveň chceme zdôrazniť, že nejde o uzavreté riešenie, ale o impulz k vyvolaniu širšej odbornej diskusie, ktorá by načrtnuté riešenie rozvinula a príp. doplnila.
Klíčová slova:
hodnotová mapa, Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ), viackriteriálne hodnotenie, ohodnocovanie pozemkov, pozemkové úpravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně