Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identification number: 1572
University e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 
Lecturer - Department of Landscape Planning and Land Consolidation (FZKI)

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
     
Publications          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Land assessment determination in land consolidations by multi-kriteria evaluation system
Written by (author): Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Opponent 2:
doc. Ing. Štefan Buday, PhD.
Opponent 3:
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
Summary:Pozemkové úpravy sú do súčasnej doby najväčšími pozitívnymi zásahmi do poľnohospodárskej krajiny, ktoré riešia novú organizáciu a ochranu územia. Súčasťou projektov pozemkových úprav je i problematika ohodnocovania pozemkov. Základom pri ohodnocovaní pôvodných alebo nových pozemkov je tvorba mapy hodnoty pozemkov. Mapa hodnoty pozemkov je podkladom pre stanovenie hodnoty pôvodných pozemkov v registri pôvodného stavu a hodnoty nových pozemkov v rozdeľovacom pláne, a tým aj pre posúdenie dodržania kritéria primeranosti v hodnote. Následne na základe mapy hodnoty pozemkov sa stanovia hodnoty pôvodných, resp. nových pozemkov vykoná grafickými prienikmi pôvodných, resp. nových pozemkov s areálmi hodnoty. Porovnanie reálnej hodnoty pozemku a hodnoty stanovenej iba podľa BPEJ je v súčasnosti pri projektovaní pozemkových úprav otvorenou otázkou, ktorú je potrebné (pre požiadavky praxe) riešiť aj vo vedeckom výskume. Možno by bolo zaujímavé prehodnotiť súčasný stav ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav systémom BPEJ a nájsť postup, ktorý by reálnejšie zohľadňoval benefit pozemkov, ktorý ponúka tá ktorá lokalita určená na vyčleňovanie pozemkov. Cieľom práce je navrhnúť postup stanovenia pomernej hodnoty pozemkov systémom viackriteriálneho hodnotenia. Budú stanovené/zadefinované viaceré kritéria, ktoré významne vplývajú na výslednú hodnotu pozemkov. Navrhne sa metodika a systém algoritmov ohodnocovania pozemkov v rámci pozemkových úprav. Celý postup práce je prispôsobený platnej legislatíve v procese pozemkových úprav a metodickým návodom s využitím areálov hodnôt stanovených v metodickom návode. Pri riešení práce sú využívané štandardné metódy na riešenie / analýzu / spracovanie konkrétnych čiastkových problémov / úloh / procesov / dát. Praktické riešenie, z ktorého vychádzame predpokladá: - Riešením nepodmieniť zmenu legislatívy a metodiky pozemkových úprav s výnimkou poradia jednotlivých etáp spracovania PPU. - Ohodnotenie lesných pozemkov navrhujeme ponechať bez zmeny. - Zachovať princíp hodnotovej mapy. - Zohľadniť praktické skúsenosti pri oceňovaní formou koeficientov, ktoré budú stanovené na základe znalostí miestnych pomerov. - Zohľadniť územný rozvoj v obvode pozemkových úprav na základe územného plánu obce príp. zámerov na základe prerokovaní so zastupiteľstvom. - Vyhnúť sa disproporciám spôsobených hranicami BPEJ v rámci projekčných celkov. Predkladanou prácou sme sa pokúsili načrtnúť riešenie problému ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav, ktorý vyplynul z doterajších skúseností a metodických postupov. Zároveň chceme zdôrazniť, že nejde o uzavreté riešenie, ale o impulz k vyvolaniu širšej odbornej diskusie, ktorá by načrtnuté riešenie rozvinula a príp. doplnila.
Key words:hodnotová mapa, Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ), viackriteriálne hodnotenie, ohodnocovanie pozemkov, pozemkové úpravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited