Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Identifikačné číslo: 1572
Univerzitný e-mail: lubomir.konc [at] uniag.sk
 

Kontakty     
     
Výučba     
Záverečná práca
     
               

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
Autor:
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Vedúci práce:
Oponent 1:
Dr.h.c. prof. Ing. Dušan Húska, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. RNDr. František Petrovič, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie hodnoty pozemkov v pozemkových úpravách s využitím viackriteriálnebo prístupu
Abstrakt:Pozemkové úpravy sú do súčasnej doby najväčšími pozitívnymi zásahmi do poľnohospodárskej krajiny, ktoré riešia novú organizáciu a ochranu územia. Súčasťou projektov pozemkových úprav je i problematika ohodnocovania pozemkov. Základom pri ohodnocovaní pôvodných alebo nových pozemkov je tvorba mapy hodnoty pozemkov. Mapa hodnoty pozemkov je podkladom pre stanovenie hodnoty pôvodných pozemkov v registri pôvodného stavu a hodnoty nových pozemkov v rozdeľovacom pláne, a tým aj pre posúdenie dodržania kritéria primeranosti v hodnote. Následne na základe mapy hodnoty pozemkov sa stanovia hodnoty pôvodných, resp. nových pozemkov vykoná grafickými prienikmi pôvodných, resp. nových pozemkov s areálmi hodnoty. Porovnanie reálnej hodnoty pozemku a hodnoty stanovenej iba podľa BPEJ je v súčasnosti pri projektovaní pozemkových úprav otvorenou otázkou, ktorú je potrebné (pre požiadavky praxe) riešiť aj vo vedeckom výskume. Možno by bolo zaujímavé prehodnotiť súčasný stav ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav systémom BPEJ a nájsť postup, ktorý by reálnejšie zohľadňoval benefit pozemkov, ktorý ponúka tá ktorá lokalita určená na vyčleňovanie pozemkov. Cieľom práce je navrhnúť postup stanovenia pomernej hodnoty pozemkov systémom viackriteriálneho hodnotenia. Budú stanovené/zadefinované viaceré kritéria, ktoré významne vplývajú na výslednú hodnotu pozemkov. Navrhne sa metodika a systém algoritmov ohodnocovania pozemkov v rámci pozemkových úprav. Celý postup práce je prispôsobený platnej legislatíve v procese pozemkových úprav a metodickým návodom s využitím areálov hodnôt stanovených v metodickom návode. Pri riešení práce sú využívané štandardné metódy na riešenie / analýzu / spracovanie konkrétnych čiastkových problémov / úloh / procesov / dát. Praktické riešenie, z ktorého vychádzame predpokladá: - Riešením nepodmieniť zmenu legislatívy a metodiky pozemkových úprav s výnimkou poradia jednotlivých etáp spracovania PPU. - Ohodnotenie lesných pozemkov navrhujeme ponechať bez zmeny. - Zachovať princíp hodnotovej mapy. - Zohľadniť praktické skúsenosti pri oceňovaní formou koeficientov, ktoré budú stanovené na základe znalostí miestnych pomerov. - Zohľadniť územný rozvoj v obvode pozemkových úprav na základe územného plánu obce príp. zámerov na základe prerokovaní so zastupiteľstvom. - Vyhnúť sa disproporciám spôsobených hranicami BPEJ v rámci projekčných celkov. Predkladanou prácou sme sa pokúsili načrtnúť riešenie problému ohodnocovania pozemkov na účely pozemkových úprav, ktorý vyplynul z doterajších skúseností a metodických postupov. Zároveň chceme zdôrazniť, že nejde o uzavreté riešenie, ale o impulz k vyvolaniu širšej odbornej diskusie, ktorá by načrtnuté riešenie rozvinula a príp. doplnila.
Kľúčové slová:
hodnotová mapa, Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ), viackriteriálne hodnotenie, ohodnocovanie pozemkov, pozemkové úpravy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene