Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Identification number: 1577
University e-mail: jan.marecek [at] uniag.sk
 

Contacts          Final thesis     Projects     
Publications     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
The effect of storage on the quality of selected plant products
Written by (author): doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Department:
Opponent 1:
prof. Ing. Otto Ložek, CSc.
Opponent 2:
doc. Ing. Luděk Hřivna, Dr.
Opponent 3:
doc. Ing. Pavol Bajči, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv skladovania na kvalitu vybraných rastlinných produktov
Summary:
Pozberová manipulácia, dozrievanie a podmienky skladovania rastlinných produktov v podstatnej miere ovplyvňujú ich technologickú a nutričnú kvalitu. Proces skladovania môže výrazne vplývať na stav suroviny a jeho výslednú spracovateľskú hodnotu. Vo vedeckých poznatkoch absentujú komplexné výsledky, ktoré by dokazovali celkový priebeh zmien v dôležitých technologických parametroch skladovaných rastlinných produktov od obdobia zberu, cez celý proces pozberovej manipulácie, samotného skladovania, až po vyskladnenie suroviny. V habilitačnej práci sa hodnotí vplyv procesu skladovania v reálnych podmienkach skladovateľskej praxe pri údržných a neúdržných produktoch. Zo skupiny údržných produktov boli hodnotené zo skupiny obilnín - ozimná pšenica (Triticum aestivum L.), zo skupiny olejnín -- slnečnica ročná (Helianthus annuus L.), zo skupiny neúdržných produktov -- ľulok zemiakový (Solanum tuberosum L.). Pri každej komodite bolo hodnotenie realizované z úrod dvoch rokov v pravidelných trojmesačných intervaloch odberu vzoriek skladovaného materiálu. Skladovanie pšenice bolo 14 mesiacov, skladovanie slnečnice 12 mesiacov a skladovanie zemiakov 6 mesiacov počas každého skladovacieho obdobia. Údržné produkty boli skladované vo veľkokapacitných skladoch s aktívnou ventiláciou v regiónoch Nitra a Hont, neúdržné produkty v sklade s riadenými podmienkami v oblasti Záhoria. Výsledky dokázali preukaznosť kvalitatívnych zmien v štandardne skladovanej surovine. Priebeh zmien v jednotlivých zložkách sušiny je však odlišný. K prvotným výraznejším zmenám pri skladovaní zrna pšenice dochádza po 5 mesiacoch skladovania, zemiakových hľuzách po 3 mesiacoch. Postupne dochádzalo v zrne pšenice k poklesu obsahu mokrého lepku, jeho súdržnosti, avšak jeho schopnosť napučiavať bola zachovaná. Postupne stúpala aj aktivita alfa-amylázy. Potvrdil sa preukazný vplyv pribúdajúcej dĺžky skladovania na zmeny v jednotlivých zložkách. Pri slnečnici sa zmeny prejavili na oxidačných vlastnostiach tuku a v zložení mastných kyselín. Pri zemiakoch sa postupne znižovala škrobnatosť hľúz v prospech nárastu redukujúcich cukrov. Zistené poznatky v zmenách jednotlivých zložiek v skladovaných produktoch dokazujú potrebu pravidelnej obmeny skladovaných zásob obilnín a olejnín, s maximálnou dĺžkou skladovania 1 rok. Pri zemiakoch je podstatný výber odrody a klimatické podmienky skladovacích priestorov.
Key words:kvalita, ozimná pšenica, slnečnica, zemiaky, skladovanie

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited