Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jaroslav Andreji, PhD.
Identification number: 1579
University e-mail: jaroslav.andreji [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)
dekanát - centrum - Faculty of Agrobiology and Food Resources
Vice-dean - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bebčák
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u sumca veľkého
April 2018Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Bebčák
Reprodukcia sumca veľkého v podmienkach Slovenskej republiky
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Stanislav Benko
Priečne stavby na tokoch a ich vplyv na formovanie ichtyofauny
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bielik
Vek a rast pstruha potočného (Salmo trutta m. fario) v povodí rieky Poprad
April 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Candrák
Druhová diverzita rýb tokov Chotina a Bebrava so zreteľom na úpravu toku
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Patrik Csókás
Možnosti a perspektívy boleňa dravého v rybárskych revíroch Slovenska
May 2020Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Csomai
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Pb, Cd, Cu, Fe, Mn, Cr) a ich vplyv na živý organizmus
May 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Christián Csuba
Ichtyologické prieskumy vodných útvarov - metódy a spôsoby vyhodnocovania
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Christián Csuba
Ichtyologický prieskum rieky Nitrica v Partizánskom
April 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Czajliková
Hodnotenie vybraných reprodukčných ukazovateľov u šťuky severnej
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Czajliková
Reprodukcia šťuky severnej v podmienkach Slovenskej republiky
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Demitrovič
Hodnotenie rybárskeho manažmentu na vybraných rybárskych revíroch SRZ
May 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Juraj Dobiaš
Ekonomické a produkčné ukazovatele rôznych spôsobov kŕmenia kapra v podmienkach výrobných stredísk SRZ
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Dobiaš
Produkčné možnosti výroby násadových rýb v rybochovnom zariadení SRZ – Rada Žilina, stredisko Malé Zálužie
May 2018Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Gaža
Mrena severná - jej význam a aktuálny stav v revíroch SR
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Gaža
Vek a rast mreny severnej z rieky Nitry a Vážského kanálu
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Goliaš
Aminokyselinový profil svaloviny kapra rybničného z rybochovného zariadenia VPP Kolíňany
April 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Goliaš
Nutričné zloženie svaloviny rýb
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hireš
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb
April 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hireš
Význam sprievodných druhov rýb vo vodných ekosystémoch
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Horný
Ostriež zelenkavý - charakteristika, význam a aktuálny stav v revíroch SR
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Horný
Vek a rast ostrieža zelenkavého z vybraných lokalít Slovenska
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Chalányi
Pleskáč vysoký a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
May 2017Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Marek Jakubec
Súčasný stav a perspektívy šťuky severnej v revíroch SRZ
May 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslava Janovická
Vplyv prostredia na rast kapra rybničného
May 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Juríková
Jalec hlavatý a možnosti jeho exploatácie z voľných vôd
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Juríková
Vek a rast vybraných sprievodných druhov rýb v povodí rieky Nitry
April 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kolenčík
Distribúcia Pb, Cu a Cd vo vybraných tkanivách kapra rybničného
April 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Kosztolányiová
Vekové a rastové parametre kapra rybničného z vybraných rybárskych revírov SR
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Krisztina Kovalcsiková
Spôsoby odchovu kapra rybničného
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Krisztina Kovalcsiková
Vek a rast čereble pestrej z vybraných lokalít povodia riek Nitra a Hron
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Krovina
Boleň dravý vo vodách Slovenska
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Kupec
Škody spôsobované kormoránom veľkým v akvakultúre na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Jozef Kupec
Telemetrické pozorovanie migrácií a sledovanie diurnálnych aktivít u hlavátky podunajskej na rieke Hron
April 2020Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Kušnerik
Analýza stavu inváznych a nepôvodných druhov rýb v revíroch SRZ
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dávid Kušnerik
Socio-ekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu
April 2020Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Laura Liščáková
Choroby akváriových rýb a možnosti ich liečenia
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Luhanová
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) vybranými ťažkými kovmi v hornom a strednom toku rieky Žitava
April 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Luhanová
Významné kontaminanty vo vodnom prostredí a ich vplyv na živé organizmy
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Lužný
Chov kapra rybničného v podmienkach Slovenskej republiky
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Lužný
Intenzita rastu kapra rybničného v rybochovnom zariadení VPP Kolíňany
April 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Malovec
Naše hrúzy vo vodách Slovenska
May 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Malovec
Vek a rast hrúza škvrnitého z vybraných lokalít povodia rieky Nitry a Žitavy
April 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Martošová
Plotica červenooká a možnosti jej exploatácie vo voľných vodách
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Martošová
Vek a rast vybraných druhov rýb rieky Udava
April 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Pádár
Distribúcia Hg, Zn, Cr a Ni vo vybraných tkanivách kapra rybničného
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Pádár
Kontaminácia rýb vybranými ťažkými kovmi (Hg, MeHg, Zn, Co, Ni) a ich vplyv na živý organizmus
May 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Petija
Vplyv diferencovanej výživy na odchov vreckového plôdika pstruha potočného (Salmo trutta m fario)
April 2012Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Píš
Význam kapra rybničného (Cyprinus carpio) v revíroch MO SRZ nitrianského kraja
April 2012Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Plauter
Chov okrasných foriem kapra na Slovensku
May 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Plauter
Vplyv diferencovanej výživy na rast Nishikigoi kaprov v druhom roku
April 2017Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Polák
Benefity a riziká konzumácie rýb športovými rybármi
April 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Repa
Súčasný stav a perspektívy jalca hlavatého v revíroch SRZ
May 2017Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Sedlák
Produkcia tržného kapra na Slovensku
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Sedlák
Jalec hlavatý - význam a aktuálny stav v revíroch SR
May 2014Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Slepčan
Červenica ostrobruchá - súčasný stav, možnosti a perspektívy jej využitia
May 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominik Škoda
Súčasný stav a perspektívy pleskáča vysokého v revíroch SRZ
May 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Škoda
Vek a rast pleskáča vysokého z riek Dunaj a Morava
April 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Špániková
Úroveň kontaminácie jalca hlavatého (Squalius cephalus L.) z rieky Nitry vybranými ťažkými kovmi
April 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast kapra rybničného z vybraných revírov Nitrianskeho kraja
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Štefančová
Vek a rast rýb - metódy detekcie a stanovenia
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Adriana Talpašová
Sprievodné druhy rýb - ich význam a funkcia vo vodnom ekosystéme
May 2014Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Vereš
Vplyv prostredia na rast plotice červenookej
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vereš
Karas striebristý vo vodách Slovenska
May 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Vetrík
Vek a rast kapra rybničného vo vybraných vodných nádržiach
April 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress