Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Identifikační číslo: 1585
Univerzitní e-mail: juraj.jablonicky [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Hodnotenie technických a ekologických parametrov spaľovacieho motora pri použití alternatívnych palív
Autor: doc. Ing. Juraj Jablonický, PhD.
Pracoviště: Dekanát TF (TF)
Oponent 1:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Anton Žikla, CSc.
Oponent 3:prof. Ing. Alexej Chovanec, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hodnotenie technických a ekologických parametrov spaľovacieho motora pri použití alternatívnych palív
Abstrakt:JABLONICKÝ, Juraj: Hodnotenie technických a ekologických parametrov spaľovacieho motora pri použití alternatívnych palív [Habilitačná práca]. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Technická fakulta; Katedra dopravy a manipulácie. Počet strán: 205. Cieľom práce bolo navrhnúť hydraulické zaťažovacie zariadenie pre skúšanie spaľovacích motorov do výkonu 13kW a na navrhnutom zariadení zhodnotiť technické a ekologické parametre spaľovacieho motora pri použití dvoch vzoriek alternatívnych palív MERO1 a MERO2. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. Obsahuje 73 obrázkov, 53 tabuliek a 7 príloh. Prvá kapitola je venovaná prehľadu o súčasnom stave riešenej problematiky z oblastí tvorby emisií, možnosťami ich znižovania, emisnými normami a metodikami testov, ktoré sú určené pre posúdenie emisného stavu spaľovacích motorov. V ďalšej časti práce sú stanovené ciele a metodické postupy pre ich splnenie. Výsledky práce zahŕňajú návrh zaťažovacieho zariadenia, overenie jeho funkčnosti a testovanie alternatívnych palív. Alternatívne palivá MERO1 a MERO2 boli testované na spaľovacom motore LOMBARDINI LDW 502 podľa noriem STN ISO 789 1 (30 0441), STN 300510 a ISO 8178 4, C1. Výsledkom testovania bolo určenie ich vplyvu na technické parametre, ekologické parametre a hospodárnosť spaľovacieho motora. Záverečná časť práce Návrh dosiahnutých výsledkov pre ďalší rozvoj vedy je zameraná na stručný popis dvoch metodík merania emisií NOx, ktoré by mohli prispieť k rýchlej diagnostike technického stavu spaľovacieho motora. Taktiež je v tejto časti práce popísaný návrh testovacieho zariadenia na sledovanie prietokovej účinnosti filtrov pri aplikácii alternatívnych palív so simulovaním prevádzkových podmienok.
Klíčová slova:spaľovací motor, emisie , alternatívne palivá

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně