Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Simona Kunová, PhD.
Identification number: 1589
University e-mail: simona.kunova [at] uniag.sk
 
Associate professor - Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)

Contacts
     
     Lesson
     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:
Microbiological stability of chicken meat during chilling storage after application of essential oils
Written by (author):
Department:
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
Opponent 1:prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Opponent 2:
doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Mikrobiologická stabilita mäsa kurčiat počas chladiarenského skladovania po aplikácii esenciálnych olejov
Summary:
Cieľom našej práce bolo sledovanie antimikrobiálneho účinku vybraných druhov esenciálnych olejov na zastúpenie jednotlivých skupín mikroorganizmov počas skladovania mäsa kurčiat. V pokusoch boli použité vzorky prsnej a stehennej svaloviny kurčiat. Sledovali sme zastúpenie počtu laktobacilov, Pseudomonas spp., mezofilné anaeróbne sporulujúce mikroorganizmy (MASM) a koliformné baktérie (KB) po aplikácii esenciálnych olejov (EO) rasce, tymianu, koriandra, feniklu, klinčeka a škorice v kombinácii z EDT-ou a vákuovým balením. Vzorky boli analyzované na 0., 4., 8., 12. a 16. deň skladovania mäsa kurčiat pri teplote 3 °C. Ďalším cieľom bolo druhové stanovenie vyizolovaných mikroorganizmov zo vzoriek mäsa kurčiat pomocou MALDI-TOF MS Biotyper. Vzorky prsnej a stehennej svaloviny boli analzované v rámci 3 pokusov. V 1. pokuse sa počet baktérií rodu Lactobacillus spp. pohyboval v rozmedzí od 1,35 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia na 0. deň do 3,17 log KTJ.g-1 v kontrolnej skupine stehennej svaloviny na 4. deň skladovania, počet baktérií rodu Pseudomonas spp. sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo všetkých vzorkách stehennej aj prsnej svaloviny (0. deň) do 2,81 log KTJ.g-1 v kontrolných vzorkách stehennej svaloviny s vákuovým balením (12. deň), počet mezofilných anaeróbnych sporulujúcich mikroorganizmov (MASM) sa pohyboval od 3,02 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny (0. deň) do 5,19 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine na 16. deň a počet koliformných baktérií (KB) sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej aj stehennej svaloviny na 0. deň do 4,46 log KTJ.g-1 vo vzorkách kontrolnej skupiny prsnej svaloviny bez ošetrenia (12. deň). V 2. pokuse sa počet laktobacilov pohyboval od 1,51 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny na 0. deň do 3,97 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny s vákuovým balením na 8. deň, počet baktérií Pseudomonas sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej aj stehennej svaloviny (0., 8. deň) do 2,63 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň), počet MASM sa pohyboval od 2,32 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených koriandrovým esenciálnym olejom (EO) na 4. deň do 6,40 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň), počet KB sa pohyboval od 1,29 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených koriandrovým EO (4. deň) do 5,67 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine bez ošetrenia (16. deň). V 3 pokuse sa počet laktobacilov pohyboval od 1,45 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny ošetrených EDT-ou na 12. deň do 3,19 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny v kontrólnej skupine s vákuovým balením (12. deň), počet buniek rodu Pseudomonas sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo všetkých vzorkách na 0., 4. a 8. deň do 2,68 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny v kontrolnej skupine na 16. deň. Počet MASM sa pohyboval od 2,36 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny ošetrených klinčekovým EO (4. deň) do 5,17 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny z kontrolnej skupiny (16. deň), počet KB sa pohyboval od 0 log KTJ.g-1 vo vzorkách prsnej svaloviny na 0. deň do 4,27 log KTJ.g-1 vo vzorkách stehennej svaloviny v kontrolnej skupine na 12. deň. V rámci 1 pokusu sme zaznamenali štatisticky významné rozdiely v počtoch jednotlivých skupín mikroorganizmov medzi vzorkami kontrolných skupín (vzorky bez ošetrenia, vzorky s vákuovým balením a vzorky ošetrené EDT-ou) a vzorkami ošetrenými rascoým a tymiánovým EO, taktiež v 2. a 3 pokuse boli zaznamenané signifikantné rozdiely v počtoch mikroorganizmov medzi kontrolnými skupinami a vzorkami ošetrenými koriandrovým a feniklovým EO a medzi kontrolnými skupinami a vzorkami ošetrenými klinčekovým a škoricovým EO. Na identifikáciu jednotlivých mikroorganizmov vyizolovaných zo vzoriek mäsa sme použili MALDI-TOF MS Biotyper (hmotnostnú spektrometriu). Z baktérií rodu Lactobacillus spp. sa nám najčastejšie podarilo vyizolovať druhy Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri a Lactobacillus paracasei. Z rodu Pseudomonas boli najčastejšie vyizolované druhy Pseudomonas taetrolens, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas synxantha, Pseudomonas fragi, Pseudomonas ludensis a Pseudomonas gessardii. Z MASM sa nám najčastejšie podarilo vyizolovať druhy Staphylococcus warneri, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pasteuri, Kocuria kristinae a Kocuria rhizophila. Z KB boli najčastejšie vyizolované druhy Hafnia alvei, Serratia fonticola, Buttiauxella noackiae, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Serratia liquefaciens a Citrobacter freundii.
Key words:esenciálny olej, stehenná svalovina, antimikrobiálny účinok, prsná svalovina

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited