Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
Absolvent
     
     Projekty     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Marketingová stratégia obce Liptovské Sliače
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Marketingová stratégia obce Liptovské Sliače
Abstrakt:
Marketingová stratégia sa v súčasnosti stáva moderným nástrojom marketingového strategického manažmentu samospráv, orientujúcim sa na potreby zákazníkov a ich uspokojenie. V práci je vypracovaná podrobná marketingová stratégia obce Liptovské Sliače pre oblasť lokálneho ekonomického rozvoja so špecifickým zameraním na cestovný ruch, spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. V analytickej časti poskytujeme detailnú situačnú analýzu obce a SWOT analýzu vybranej oblasti. Vymedzujeme kľúčové problémy vo vybranej oblasti. Dôležitou časťou je analýza imidžu obce z pohľadu jej návštevníkov a domácich obyvateľov. V návrhovej časti práce stanovujeme víziu obce pre vybranú oblasť, marketingové ciele a cieľové segmenty marketingovej stratégie s vymedzením kritických oblastí a návrhov na ich riešenie pre jednotlivé cieľové skupiny. Najdôležitejšou časťou je konkrétne vymedzenie marketingovej stratégie na základe marketingového mixu pre obec vo vybranej oblasti. Vychádzame v nej z potrieb definovaných obyvateľmi obce a jej návštevníkmi v dotazníkovom prieskume. V závere návrhovej časti stanovujeme priority, opatrenia, aktivity a indikátory potrebné pre zavedenie marketingovej stratégie do praxe. Vypracovaná marketingová stratégia má slúžiť pre reálne potreby samosprávy ako strategický dokument pre rozvoj cestovného ruchu, spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia obce Liptovské Sliače. Tento rozvoj by mal byť postavený na rastúcej kvalite života obyvateľov, návštevníkov, turistov a investorov s rozvinutou spoluprácou a sieťovaním medzi samosprávou, podnikateľmi, mimovládnymi organizáciami a partnerstvami v regióne Liptov, ako aj kvalitnom fungovaní spoločenského života, rozvinutom cestovnom ruchu založenom na udržateľnosti folklórnych tradícií a prírodných daností obce.
Klíčová slova:
Liptovské Sliače, cestovný ruch, marketingová stratégia, folklór, partnerstvá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně