Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty               
     
Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orovnica
Autor: Ing. Jana Horniaková
Pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Tvorba Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Orovnica
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá problematikou budúceho rozvoja obce Orovnica. Hlavným cieľom bolo vypracovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na objasnenie problematiky týkajúcej sa obce a jej postavenia na Slovensku, ekonomického a územného rozvoja. Súčasť prvej časti tvorí aj problematika oblasti strategického plánovania, postup, dôležitosť, nedostatky vznikajúce pri strategickom plánovaní a samotná definícia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Jadro práce sa sústredilo na analýzu súčasného stavu obce, v rámci ktorej bol hodnotený sociálnoekonomický potenciál obce konkrétne - prírodné podmienky, štruktúru obyvateľstva, technickú a sociálnu infraštruktúru, finančné hospodárenie obce a ekonomický rozvoj. Analyzované boli aj potreby a požiadavky občanov. Na ich zistenie sa zrealizoval dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo 220 miestnych obyvateľov. Zistené informácie boli prospešné k návrhovej časti. Na jej základe boli stanovené kľúčové problémy, a následne bola vytvorená vízia obce. V závere druhej časti boli kľúčové problémy premietnuté do priorít, opatrení a aktivít. V závere práce je uvedený akčný plán obsahujúci stanovené opatrenia, ku ktorým boli navrhnuté projekty pre budúci rozvojový proces obce. Poslednú časť uzatvárajú merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné sledovať efektívnosť a udržateľnosť projektu.
Klíčová slova:rozvoj obce, strategické plánovanie, kľúčový problém, vízia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně