Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Implementácia programového rozpočtovania v podmienkach malých obcí
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Implementácia programového rozpočtovania v podmienkach malých obcí
Abstrakt:
Programové rozpočtovanie je manažérskym nástrojom vhodným pre verejnú správu. Má potenciál zvyšovať hospodárnosť a účinnosť vynakladania verejných zdrojov, meraním úspešnosti pri napĺňaní stanovených cieľov. Programový rozpočet prináša prehľadné triedenie výdavkov podľa programov zameraných na kľúčové oblasti, prevedení do programovej štruktúry. Pričom vychádza z metodiky, ktorá bola schválená v rámci EÚ pre prípravu projektov a logických rámcov. Mestá a obce v SR platnej legislatívy majú povinnosť schváliť viacročné programové rozpočty. Ide o nový nástroj v porovnaní s klasickým rozpočtom, je prehľadnejší pre volených predstaviteľov a zamestnancov samospráv, umožňuje im lepšiu orientáciu vo vykonávaných projektových činnostiach, kontrolu vynaložených zdrojov a viac informácií o výsledkoch a dopadoch realizovaných výdavkov. Cieľom diplomovej práce bolo prostredníctvom analýzy interných materiálov a informácii, tak z domovských web stránok jednotlivých obcí ako aj riadených rozhovorov zhodnotiť implementáciu programového rozpočtovania v malých obciach v rokoch 2009 a 2010. Zhodnotenie finančného hospodárenia vybraných obcí sa realizovalo na základe stanovených všeobecných ukazovateľov rozpočtov obcí, analýzu programových rozpočtov a ich programových štruktúr vybraných samospráv v Bratislavskom a Trnavskom samosprávnom kraji. Zistili sme, že v súčasnosti väčšina obcí využíva programovú štruktúru navrhnutú Ministerstvom Financií SR. Obce majú osobitné potreby, avšak väčšina analyzovaných obcí vynakladá vyššiu časť výdavkov na financovanie programov Vzdelávanie, Odpadové hospodárstvo, Služby občanom, Administratíva, Šport, Bývanie, Miestne komunikácie a Sociálne služby. Ďalej sme zistili, že doterajšia implementácia programového rozpočtovania v malých obciach má ešte svoje nedostatky a predstavitelia samospráv stále majú s ňou problémy pri tvorbe návrhu a realizácii programového rozpočtovania v obciach. Zapríčinené je to z časti aj tým, že malé obce sú ekonomicky slabšie na vykonávanie zákonmi uložených originálnych prenesených kompetencií a tým sú viac závislé na štátnych transferoch a dotáciách. Nedostatok zdrojov sa spája aj s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov v samospráve a tým obec nemá odborné kapacity schopné vykonávať základné povinnosti vyplývajúce zo zákona, nedá sa očakávať ani správna implementácia rozpočtovej politiky, čo ohrozí nielen efektívnosť poskytovania verejných služieb, ale aj alokáciu dostupných zdrojov
Klíčová slova:
malé obce, volený predstavitelia, zamestnanci, programová štruktúra , programové rozpočtovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně