Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Contacts     Graduate
     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Organization and financing of waste management of the selectef villages within Požitavie - Širočina Microregion
Written by (author):
Ing. Erika Zlatňanská
Department:
Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Viera Petrášová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Organizácia a financovanie odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -Širočina
Summary:
Predložená diplomová práca sa zaoberá problematikou organizácie a financovania odpadového hospodárstva vybraných obcí Mikroregiónu Požitavie -- Širočina. Skúmaným objektom sú obce Tesárske Mlyňany a Nová Ves nad Žitavou, obec Choča a Vieska nad Žitavou, ktoré sme podrobili komparatívnej analýze. Prvú časť diplomovej práce tvorí teoretická časť, ktorá pozostáva z prehľadu domácej a zahraničnej literatúry z poznatkov odborníkov v oblasti samosprávy, ekonomiky a manažmentu a odpadového hospodárstva. V metodickej časti je zvolená postupnosť krokov vlastnej práce, definovanie indikátorov finančnej, rozpočtovej a majetkovej kondície obcí, benchmarkingové indikátory obecného majetku ako aj indikátorov na hodnotenie výkonnosti a finančnej náročnosti miestnej verejnej služby zber a odvoz TKO. Vo vlastnej práci sme urobili analýzu a komparáciu jednotlivých obcí prostredníctvom uvedených indikátorov, zhodnotili sme zistené skutočnosti, z výsledkov sme definovali kľúčové problémy. V závere sme vypracovali konkrétne návrhy a odporúčania pre zefektívnenie zabezpečenia odpadového hospodárstva v skúmaných obciach na zníženie nákladov tejto verejnej služby.
Key words:
samospráva, odpadové hospodárstvo, komunálny odpad, miestny poplatok za TKO a DSO

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited