Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     Absolvent          
     
Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Komparácia programových rozpočtov vybraných vidieckych obci
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Katarína Matejková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Komparácia programových rozpočtov vybraných vidieckych obci
Abstrakt:
Prechod na programové rozpočtovanie je súčasťou rozsiahlej reformy rozpočtov územných samospráv SR. V rámci programového rozpočtovania začínajú obce využívať nové manažérske prístupy riadenia, ktorými sú najmä " Benchmarking", "New Public Management" alebo " Total Qualitiy Management". Podstatou zmien v prístupoch samosprávy je zmena postoja k občanovi, ktorého je potrebné chápať aj ako zákazníka. Dôraz v nových prístupoch k programovaniu sa kladie na strategické plánovanie, ciele, zámery, dosiahnuté výstupy, výsledky a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov. Programové rozpočty obcí by mali nadväzovať na priority svojho PHSR a to premietnutím plánovaných aktivít do výdavkov ročných resp. viacročných rozpočtov. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať a zhodnotiť skúsenosti 4 veľkých obcí južného Slovenska s implementáciou programového rozpočtovania v počiatočnom období jeho realizácie. Za stáleho pozorovania javov a procesov sme použili najmä vedecké metódy analýzy, komparácie a syntézy dokumentov a údajov. Prínos práce vidíme najmä v zistení slabých stránok subjektov samosprávy pri implementácii programových rozpočtov a v identifikácii problémov a nedostatkov súvisiacich s týmito procesmi. Zhodnotením prístupov vybraných miestnych samospráv k tvorbe a implementácii programových rozpočtov v nadväznosti na prijaté PHSR a návrhom opatrení, ktoré by mohli prispieť ku skvalitneniu procesu implementácie strategického plánovania samospráv do programových rozpočtov obcí považujeme cieľ práce za splnený.
Klíčová slova:
programové rozpočtovanie, územná samospráva, strategické plánovanie, monitorovanie, hodnotenie, participácia občanov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně