Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty
     
     
Výuka     Projekty     
     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Autor:
Ing. Michaela Řezníčková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Mgr. Marta Sláviková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Abstrakt:
Témou bakalárskej práce je rozvojový potenciál a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce. V súčasnosti majú samosprávy možnosť čerpať fondy z EÚ s cieľom rozvíjať svoje územie. V snahe vytvoriť priestor a podmienky pre rozvoj obce sme spracovali analytickú časť PHSR. V teoretickej časti práce sme sa venovali regionálnemu a miestnemu rozvoju, zamerali sme sa na manažment a riadenie samosprávy, strategické plánovanie v samospráve a zisťovali sme, akým spôsobom má verejnosť možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacom procese. Vo vlastnej práci analyzujeme vonkajšie a vnútorné prostredie obce, jej silné a slabé stránky, jej príležitosti a ohrozenia pomocou SWOT analýzy. Z výsledkov sme sformulovali aj problémovú analýzu vo forme stromu problémov, ktorá obsahuje aj návrhy na riešenie danej problematiky. V záverečnej časti práce sme zhodnotili celkovú situáciu vybranej obce.
Klíčová slova:
rozvojový potenciál, endogénne faktory rozvoja, exogénne faktory rozvoja, sociálny rozvoj, ekonomický rozvoj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně