Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Contacts     Graduate     Lesson     Projects     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of the implementation of development strategies Trnava Region
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie implementácie rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja
Summary:
Strategický manažment je moderná dynamicky sa rozvíjajúca disciplína, ktorá našla uplatnenie vo všetkých sférach verejného aj súkromného sektora. Významné miesto zastáva aj pri rozvoji regiónov. Rozvojové stratégie krajov predstavujú základné dokumenty vypracovávané za účelom dosiahnutia hospodárskeho a sociálneho rastu regiónu, konkurenčných výhod a zlepšenia životnej úrovne občanov. Dôležitejšie ako samotné vypracovanie strategických dokumentov je ich uvedenie do života. Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotiť implementáciu rozvojových stratégií Trnavského samosprávneho kraja. V prvej časti diplomovej práce sme popísali teoretické východiská spracovania problematiky, popisujeme samosprávny kraj ako podsystém verejnej správy, jeho základné črty, originálne i prenesené kompetencie kraja v oblasti rozvoja regiónov, definujeme strategický manažment, stratégie a tiež ich implementáciu. Vo výsledkoch práce sme sa zamerali na základnú charakteristiku kraja a zhodnotenie a analýzu vízie, priority a opatrenia jednotlivých strategických dokumentov, ale najmä ich implementáciu prostredníctvom jednotlivých aktivít. Na základe toho sme dospeli ku skutočnosti, že implementácia strategických dokumentov je veľmi náročný proces, no zároveň najdôležitejší zo všetkých procesov strategického manažmentu. V závere výsledkov práce sme identifikovali kľúčové problémy a návrhy riešení v oblasti tvorby, schvaľovania, realizácie, implementácie, monitorovania a hodnotenia strategických dokumentov Trnavského samosprávneho kraja.
Key words:samosprávny kraj, regionálny rozvoj, strategický manažment, stratégia, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited