Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     Graduate               
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Benchmarking of social services in covered cities Dubnica nad Vahom and Nove Mesto nad Vahom
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
Summary:
Sociálne služby by mali byť občanom poskytované bez akýchkoľvek diskriminačných rozdielov. Hlavným poslaním sociálnych služieb je vytvorenie základných životných podmienok, eliminácia nepriaznivých situácií občanov a zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne občanov. Výsledky práce a ich vyhodnotenie ponúka obraz aplikácie vybraných krokov benchmarkingového cyklu na zariadenia sociálnych služieb. V práci je uvedený súčasný stav a miera zabezpečenia sociálnych služieb v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom, taktiež rozpracovaná komparácia vybraných zariadení sociálnych služieb v týchto mestách. Diplomová práca uvádza vyhodnotené výsledky výskumu zameraného na hodnotenie kvalitatívnej stránky zabezpečenia sociálnych služieb miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. Sociálne služby a ich zabezpečenie občanom sú dôležitým aspektom dobre fungujúcej samosprávy, ktorá by mala vytvoriť podmienky na kvalitnú základňu sociálnych služieb a odstraňovať príčiny sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Diplomová práca je rozdelená do jednotlivých kapitol, z ktorých prvá ponúka prehľad súčasného stavu týkajúceho sa danej problematiky. Prvá kapitola je vytvorená na základe odbornej literatúry, článkov a internetových zdrojov. V druhej kapitole sa zameriavame na zadefinovanie hlavného cieľa práce s postupmi k jeho dosahovaniu a s jednotlivými parciálnymi cieľmi, v ktorých je štrukturalizovaný celkový postup diplomovej práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce, potrebnej k dosiahnutiu výsledkov a stanoveniu určitých návrhov a opatrení na zlepšenie skúmanej problematiky. Nasledujúca kapitola ponúka prehľad o vlastnej analytickej práci, kde sme v prvom kroku charakterizovali vybrané územie z hľadiska zabezpečenia sociálnych služieb na úrovni kraja a na úrovni samosprávy v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. V druhom kroku sme aplikovali časti benchmarkingového cyklu na vybrané zariadenia sociálnych služieb v uvedených mestách. Poslednou časťou vlastnej analytickej práce bolo vyhodnotenie výskumu zameraného na kvalitatívnu stránku zabezpečenia sociálnych služieb vybraných miest. Následne sme v piatej kapitole uviedli návrhy na zlepšenie skúmaného stavu danej problematiky. Záver práce vyhodnocuje celkový pohľad na riešenú tému diplomovej práce.
Key words:
obec, služby, sociálne služby, kvalita, benchmarking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited