Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
Absolvent
     
Výučba
     
Projekty     
          Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
Autor: Ing. Pavol Štefčík
Pracovisko:
Vedúci práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Ing. Eva Ďurčanská, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Benchmarking sociálnych služieb v pôsobnosti miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom
Abstrakt:
Sociálne služby by mali byť občanom poskytované bez akýchkoľvek diskriminačných rozdielov. Hlavným poslaním sociálnych služieb je vytvorenie základných životných podmienok, eliminácia nepriaznivých situácií občanov a zabezpečenie dostatočnej životnej úrovne občanov. Výsledky práce a ich vyhodnotenie ponúka obraz aplikácie vybraných krokov benchmarkingového cyklu na zariadenia sociálnych služieb. V práci je uvedený súčasný stav a miera zabezpečenia sociálnych služieb v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom, taktiež rozpracovaná komparácia vybraných zariadení sociálnych služieb v týchto mestách. Diplomová práca uvádza vyhodnotené výsledky výskumu zameraného na hodnotenie kvalitatívnej stránky zabezpečenia sociálnych služieb miest Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. Sociálne služby a ich zabezpečenie občanom sú dôležitým aspektom dobre fungujúcej samosprávy, ktorá by mala vytvoriť podmienky na kvalitnú základňu sociálnych služieb a odstraňovať príčiny sociálnej nerovnosti v spoločnosti. Diplomová práca je rozdelená do jednotlivých kapitol, z ktorých prvá ponúka prehľad súčasného stavu týkajúceho sa danej problematiky. Prvá kapitola je vytvorená na základe odbornej literatúry, článkov a internetových zdrojov. V druhej kapitole sa zameriavame na zadefinovanie hlavného cieľa práce s postupmi k jeho dosahovaniu a s jednotlivými parciálnymi cieľmi, v ktorých je štrukturalizovaný celkový postup diplomovej práce. Tretia kapitola obsahuje metodiku práce, potrebnej k dosiahnutiu výsledkov a stanoveniu určitých návrhov a opatrení na zlepšenie skúmanej problematiky. Nasledujúca kapitola ponúka prehľad o vlastnej analytickej práci, kde sme v prvom kroku charakterizovali vybrané územie z hľadiska zabezpečenia sociálnych služieb na úrovni kraja a na úrovni samosprávy v mestách Dubnica nad Váhom a Nové Mesto nad Váhom. V druhom kroku sme aplikovali časti benchmarkingového cyklu na vybrané zariadenia sociálnych služieb v uvedených mestách. Poslednou časťou vlastnej analytickej práce bolo vyhodnotenie výskumu zameraného na kvalitatívnu stránku zabezpečenia sociálnych služieb vybraných miest. Následne sme v piatej kapitole uviedli návrhy na zlepšenie skúmaného stavu danej problematiky. Záver práce vyhodnocuje celkový pohľad na riešenú tému diplomovej práce.
Kľúčové slová:
obec, služby, sociálne služby, kvalita, benchmarking

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene