Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent          
     
Publikace     Orgány
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Autor:
Ing. Ladislav Ostertág
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Inštitucionálne a finančné zabezpečovanie sociálnych služieb v meste Nitra
Abstrakt:Sociálne služby na Slovensku je možné považovať za problém, ktorý sa nerieši. Omnoho viac sa riešia akútnejšie oblasti, ako napr. oblasti zamestnanosti alebo trhovej ekonomiky na Slovensku. Tak, ako v iných oblastiach, aj v tejto sa vyskytujú mnohé problémy, ktoré vyplývajú či už z nedostatku finančných zdrojov alebo z nedostatočnej právnej úpravy. Za osobitnú "podkategóriu" na úseku poskytovania sociálnych služieb možno považovať sociálne služby poskytované seniorom. Práve sociálne služby by mali pomáhať a vylepšiť ich nepriaznivú situáciu, ktorá pramení či už zo zdravotných, existenčných alebo rodinných problémov. Cieľom diplomovej práce na tému Finančné a inštitucionálne zabezpečenie sociálnych služieb v meste Nitra s dôrazom na služby seniorom je zhodnotenie súčasného stavu na úseku sociálnych služieb v meste Nitra, a to z hľadiska sociálneho, právneho, finančného a inštitucionálneho. Diplomová práca bola rozdelená na niekoľko čiastkových cieľov, s logickou a obsahovou následnosťou a nadväznosťou. Prvá časť obsahuje predovšetkým charakteristiku mesta Nitra, z pohľadu ekonomického, sociálneho a demografického. V tejto časti boli využité hlavne zdroje zo Štatistického úradu. Druhá časť obsahuje analýzu právneho predpisu upravujúceho práva a povinnosti na úseku sociálnych služieb, ale aj oblasť finančného a inštitucionálneho rámca. Nakoľko v priebehu vypracovania diplomovej práce nastala významná zmena na úseku výkonu kompetencií v sociálnych službách pretože bola prijatá novela, považovali sme za zásadné, priblížiť a vysvetliť zmeny, ktoré vstúpili do platnosti od 01.01.2014. Súčasne sa pozornosť zamerala aj na všeobecne záväzné nariadenia mesta Nitra na úseku sociálnych služieb a na zakladateľské listiny sociálnych zariadení. Tretia časť obsahuje analýzu sociálnych zariadení pre seniorov, ktoré sa v meste Nitra nachádzajú. Pozornosť sa upriamila predovšetkým na financovanie, spôsob poskytovania a na ponuku zariadení. Záverečná časť sa delí na časť popisnú, pretože sa v nej vysvetľuje spôsob realizovania riadeného rozhovoru so zamestnancom Mestského úradu Nitra, odbor sociálnych služieb a realizovania dotazníka v zariadení sociálnych služieb pre seniorov. V druhej polovici tejto časti sa vyhodnocujú výsledky, ktoré boli získané z riadeného rozhovoru a dotazníka, pričom súčasne sa navrhujú určité opatrenia, ktorými by sa mohlo prispieť k zlepšeniu a k zvýšeniu úrovne sociálnych služieb, na ktoré sú seniori mesta Nitra odkázaní.
Klíčová slova:sociálne služby, seniori, financovanie, inštitucionálne zabezpečenie, sociálne zariadenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně