Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
Projects     
Publications
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Implementation of the Program of economic and social development in Nitra town
Written by (author): Ing. Adam Čulák
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia PHSR v podmienkach mesta Nitra
Summary:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je jedným z najdôležitejších dokumentov samosprávy. Mestá a obce majú zákonnú povinnosť vytvárať tento dokument, pričom sa musia pridržiavať legislatívy, ktorá určuje jeho obsah. Cieľom diplomovej práce je hodnotenie implementácie PHSR mesta Nitra za obdobie rokov 2008-2013. Diplomová práca je rozdelená do štyroch základných častí. Prvá kapitola vo svojom obsahu popisuje strategický manažment, jeho úlohu a plánovanie, vo verejnej správe a strategické plánovanie na miestnej úrovni. Nasledujúce dve kapitoly predstavujú metodickú časť práce. Charakteristika mesta Nitra ako aj samotné hodnotenie implementácie PHSR za obdobie rokov 2007-2013 je súčasťou poslednej časti práce. V závere štvrtej kapitoly navrhujeme aj opatrenia zlepšenie. Z analýz vyplynulo, že počas analyzovaného obdobia sa podarilo mestu Nitra realizovať vo väčšej miere takmer všetky aktivity, ktoré si naplánovalo v strategickom dokumente. Avšak z pohľadu obyvateľov mesta sa preukázala skutočnosť, že väčšina obyvateľov nemá dostatok informácií o existencii tohto strategického dokumentu, resp. o tom, že na základe neho sa v meste realizovali mnohé aktivity.
Key words:
rozvoj, stratégia, mesto Nitra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited