Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Absolvent
     
     
     
Publikace     Orgány     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Implementácia PHSR v podmienkach VÚC NSK
Autor:
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia PHSR v podmienkach VÚC NSK
Abstrakt:V rámci celého európskeho priestoru je rozvoj určovaný podľa strategických dokumentov. Najvyšším strategickým dokumentom je stratégia Európy, od nej jednotlivé členské štáty odvíjajú národné stratégie a na ne nadväzujú stratégie nižších stupňov verejnej správy. Jedným z najdôležitejších dokumentov na regionálnej úrovni je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť implementáciu PHSR za obdobie rokov 2008-2013 v podmienkach Nitrianskeho samosprávneho kraja. Diplomová práca je rozdelená do 4 základných častí. V prvej kapitole sa zaoberáme teoretickým vysvetlením základných pojmov týkajúcich sa riešenej problematiky. V druhej a tretej kapitole definujeme hlavný a parciálne ciele a uvádzame metodiku práce. V úvode štvrtej kapitole popisujeme Nitriansky samosprávny kraj z hľadiska územno -- správneho členenia a hodnotíme ho na základe vybraných ukazovateľov. V ďalšej časti kapitoly analyzujeme zhodnotenie implementácie PHSR z pohľadu finančného zabezpečenia jednotlivých projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja. V nasledujúcej časti štvrtej kapitoly hodnotíme implementáciu PHSR z pohľadu obyvateľov žijúcich na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, na základe dotazníkového prieskumu. Na základe analýzy sme zistili, že Nitrianskemu kraju sa podarilo implementovať takmer všetky aktivity naplánované na obdobie rokov 2008-2013. Aj keď kraj v rámci svojho rozvoja aktívne využíva strategický dokument, z pohľadu obyvateľov kraja iba nepatrný počet obyvateľov je informovaní o existencii takéhoto dokumentu.
Klíčová slova:
Nitriansky samosprávny kraj, strategické plánovanie, implementácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně