Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     
     
Výuka     
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Reforma verejnej správy ESO
Autor: Ing. Jozef Kukučka
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Reforma verejnej správy ESO
Abstrakt:Verejná správa a jej subsystémy sú dôleţitou súčasťou spoločnosti. Vzhľadom na spomenuté je viac ako potrebné zabezpečiť udrţateľný progres systému verejnej správy s dôrazom na modernizáciu, digitalizáciu a elektronizáciu verejných sluţieb. Cieľom diplomovej práce je analyzovať a zhodnotiť reformu verejnej správy ESO a vytváranie kontaktných a administratívnych miest občana. V teoretickej časti je diplomová práca zameraná na definovanie a charakterizovanie základných pojmov ako správa, verejná správa, jej subsystémy - štátna správa, samospráva a verejnoprávne korporácie. Ďalej teoretická časť práce popisuje historický vývoj verejnej správy vo svete, historický vývoj verejnej správy a územnej verejnej správy na Slovensku do roku 1945, vývoj verejnej správy na Slovensku od r. 1945 do r. 1989, reformný proces verejnej správy, transformáciu verejnej správy na Slovensku po r. 1989, tri etapy reformy verejnej správy v rokoch 1990 - 2005 a decentralizáciu verejnej správy. Praktickú časť diplomovej práce tvoria všeobecná charakteristika a vývoj reformy verejnej správy ESO od roku 2012 do súčasnosti, všeobecná charakteristika kontaktných a administratívnych miest občana (KAMO) vytváraných v rámci reformy verejnej správy ESO, analýza súčasnej situácie kontaktných a administratívnych miest občana (KAMO) na Slovensku, analýza vybraných kontaktných a administratívnych miest občana (KAMO) v Nitre a Galante, komparatívna analýza vybraných kontaktných a administratívnych miest občana (KAMO), súhrnné zhodnotenie výskumných otázok prostredníctvom delfskej metódy a analýza silových polí. V diplomovej práci sme dospeli k záveru, ţe reforma verejnej správy ESO nie je komplexnou reformou všetkých subsystémov VS vzhľadom na absenciu zmien v subsystéme ústrednej štátnej správy a samosprávy.
Klíčová slova:verejná správa, reforma verejnej správy ESO, kontaktné a administratívne miesto občana

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně