Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
     
     
     
Publikace     Orgány     Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybraných obciach
Autor: Ing. Mária Augustínová
Pracoviště:
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martina Kukučková
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ vo vybraných obciach
Abstrakt:Miestne samosprávy boli v Slovenskej republike vytvorené prijatím zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Ich základným poslaním je zabezpečenie blahobytu všetkých obyvateľov žijúcich na území obce. Slovenská republika vstupom do Európskej únie dala príležitosť všetkým obciam a mestám na svojom území využívať podporné prostriedky z fondov Európskej únie prostredníctvom implementácie spoločnej poľnohospodárskej politiky a kohéznej politiky. Územné samosprávy mohli získať v programovom období 2007 -- 2013 finančné prostriedky predkladaním žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov v rámci Národného strategického referenčného rámca alebo Programu rozvoja vidieka. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť a porovnať stav v oblasti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v dvoch vybratých obciach okresu Veľký Krtíš, ktorý patrí v rámci Slovenska medzi zaostávajúce okresy s vysokou mierou nezamestnanosti. Vybraná bola obec Hrušov a obec Opatovská Nová Ves. Na základe zistených výsledkov môžeme konštatovať, že obec Hrušov zrealizovala 10 projektov a obec Opatovská Nová Ves 4 projekty. Získaná výška finančných prostriedkov na 1 obyvateľa je v obci Hrušov takmer dvojnásobná ako v obci Opatovská Nová Ves. Z vypracovanej SWOT analýzy vyplynulo, že silnou stránkou obce Hrušov je odborný a kvalifikovaný vlastný personál a bohaté skúsenosti s projektovým cyklom a v obci Opatovská Nová Ves je toto naopak slabou stránkou. Ohrozenie u obidvoch obcí predstavuje nízky rozpočet obcí a príležitosťou je nové programové obdobie. Z vypracovaných údajov boli identifikované kľúčové problémy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Na tých istých úrovniach boli navrhnuté i návrhy na zlepšenie a odstránenie problémov. Význam diplomovej práce spočíva v dokazovaní toho, že i malé odľahlé vidiecke obce v zaostávajúcom regióne, môžu čerpať zdroje z fondov EÚ a tým zabezpečovať svoj rast a rozvoj.
Klíčová slova:fondy Európskej únie, samospráva, projekty, vidiecke obce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně