Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka
     
     
Publikace     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec
Autor: Ing. Laura Lőrinčíková
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec
Abstrakt:
Systém samospráv a ich fungovanie upravuje Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení, ktorý definuje kompetencie a úlohy samosprávy vo vzťahu k občanom i k štátu. Základným poslaním samospráv je predovšetkým zabezpečenie blahobytu svojim občanom. Jej hlavnou činnosťou je určitý spôsob riadenia mesta, či obce ako celku a má právomoc rozhodovať vo vybraných záležitostiach samostatne, čím sa dosiahlo efektívnejšie zabezpečovanie vlastných potrieb samosprávy i potrieb jej občanov. Po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004 vznikli nové možnosti využívania finančnej podpory z fondov Európskej únie. Mestá a obce mali možnosť získať v programovom období 2007 2013 finančné prostriedky prostredníctvom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok na základe predložených výziev v rámci Národného strategického referenčného rámca. Cieľom bakalárskej práce Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Lučenec bolo analyzovať a zhodnotiť implementáciu projektov podporovaných z fondov EÚ v meste Lučenec. Mesto Lučenec patrí do Novohradského regiónu, ktorý je jedným z regiónov s najvyššou nezamestnanosťou, malým počtom investorov, vysokým odlivom produktívnej pracovnej sily. Uvedené nedostatky sa snaží samospráva preklenúť aj práve neustálym podávaním žiadostí o nenávratné finančné príspevky z fondov EÚ i z iných zdrojov. Mesto Lučenec zrealizovalo spolu 10 projektov, ktorých 8 bolo investičných a 2 neinvestičné projekty. Po analýze vybraných implementovaných projektových aktivít sme vypracovali SWOT analýzu a následne identifikovali kľúčové problémy, ktoré sme rozdelili na externé a interné. Silnou stránkou Mesta Lučenec je kvalifikovaný projektový tím pracovníkov, otvorené možnosti podávania projektov predovšetkým na rozvoj kultúry a záchranu kultúrnych pamiatok. Medzi slabé stránky patrí neatraktívnosť prostredia pre zahraničných investorov. Následne sme navrhli návrhy na zlepšenie a odstránenie nedostatkov. Význam bakalárskej práce vidíme nielen v zistení, že Mesto Lučenec má možnosť získať finančné prostriedky na veľké investičné projekty z fondov EÚ, ale mu uvedené prostriedky napomôžu k budúcemu hospodárskemu i kultúrnemu rozvoju, aj rozvoju turizmu.
Klíčová slova:
samospráva, región, projekt, fondy, nenávratný finančný príspevok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně