Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 

     
     
          
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Implementation of projects supported from EU funds in Michalovce
Written by (author):
Ing. Matúš Žák
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor: Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Viera Papcunová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Michalovce
Summary:
Podstatou miestnej samosprávy je snaha o jej všestranný rozvoj a snaha o skvalitňovanie života občanom žijúcich v nej. Na základe tejto podstaty môžu mestá a obce napĺňať svoje ciele aj prostredníctvom implementovania projektov z fondov EÚ. Cieľom bakalárskej práce je analýza a zhodnotenie projektov podporených z fondov EÚ. Ako skúmaný objekt bakalárskej práce vystupovalo mesto Michalovce s počtom 38 377 obyvateľov, ktoré na základe vysokej úspešnosti tvorí a implementuje projekty aj napriek tomu, že sa nachádza v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Za programové obdobie 2007-2013 s prihliadnutím na zásadu (n+2) mesto vypracovalo 146 projektov. Z celkového počtu bolo 77 projektov schválených a z toho 74 úspešne zrealizovaných a 3 projekty boli v procese hodnotenia. Od troch projektov mesto odstúpilo. Na ilustráciu z veľkého počtu zrealizovaných projektov boli vybrané pre analýzu 4 investičné projekty a 3 projekty neinvestičného charakteru. Zo SWOT analýzy vyplynulo, že k najsilnejším stránkam mesta patrí personálne a organizačné zabezpečenie projektových aktivít mesta a medzi slabé stránky patrí zdĺhavý proces projektového riadenia vypracovania a realizácie projektových aktivít mesta. Najväčšími príležitosťami pre mesto sú dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním a realizáciou projektov a na druhej strane najväčšie ohrozenie predstavuje možná zmena stabilného finančného postavenia mesta v nasledujúcich obdobiach. Zo zisteného stavu na základe SWOT analýzy boli identifikované kľúčové problémy a taktiež návrhy na zlepšenie v oblasti implementácie projektov súčasného stavu mesta Michalovce. Podstata a ciele bakalárskej práce ukazujú, aké je dôležité pre mestá a obce personálne a organizačné zabezpečenie čo dokazuje mesto Michalovce z hľadiska úspešnej realizácie projektových aktivít a čerpania finančných prostriedkov z EÚ.
Key words:investičné projekty, miestna samospráva, fondy EÚ, neinvestičné projekty, implementácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited