Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikačné číslo: 1590
Univerzitný e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     Absolvent          
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Michalovce
Autor: Ing. Matúš Žák
Pracovisko: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Michalovce
Abstrakt:
Podstatou miestnej samosprávy je snaha o jej všestranný rozvoj a snaha o skvalitňovanie života občanom žijúcich v nej. Na základe tejto podstaty môžu mestá a obce napĺňať svoje ciele aj prostredníctvom implementovania projektov z fondov EÚ. Cieľom bakalárskej práce je analýza a zhodnotenie projektov podporených z fondov EÚ. Ako skúmaný objekt bakalárskej práce vystupovalo mesto Michalovce s počtom 38 377 obyvateľov, ktoré na základe vysokej úspešnosti tvorí a implementuje projekty aj napriek tomu, že sa nachádza v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Za programové obdobie 2007-2013 s prihliadnutím na zásadu (n+2) mesto vypracovalo 146 projektov. Z celkového počtu bolo 77 projektov schválených a z toho 74 úspešne zrealizovaných a 3 projekty boli v procese hodnotenia. Od troch projektov mesto odstúpilo. Na ilustráciu z veľkého počtu zrealizovaných projektov boli vybrané pre analýzu 4 investičné projekty a 3 projekty neinvestičného charakteru. Zo SWOT analýzy vyplynulo, že k najsilnejším stránkam mesta patrí personálne a organizačné zabezpečenie projektových aktivít mesta a medzi slabé stránky patrí zdĺhavý proces projektového riadenia vypracovania a realizácie projektových aktivít mesta. Najväčšími príležitosťami pre mesto sú dlhoročné skúsenosti s vypracovávaním a realizáciou projektov a na druhej strane najväčšie ohrozenie predstavuje možná zmena stabilného finančného postavenia mesta v nasledujúcich obdobiach. Zo zisteného stavu na základe SWOT analýzy boli identifikované kľúčové problémy a taktiež návrhy na zlepšenie v oblasti implementácie projektov súčasného stavu mesta Michalovce. Podstata a ciele bakalárskej práce ukazujú, aké je dôležité pre mestá a obce personálne a organizačné zabezpečenie čo dokazuje mesto Michalovce z hľadiska úspešnej realizácie projektových aktivít a čerpania finančných prostriedkov z EÚ.
Kľúčové slová:
investičné projekty, miestna samospráva, fondy EÚ, neinvestičné projekty, implementácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene