Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identification number: 1590
University e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
External colleague - Faculty of European Studies and Regional Development (SUA)

Contacts
     
     
Lesson     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Implementation of Projects Supported from EU Funds in Topoľčany
Written by (author):
Department: Department of Public Administration (FESRD)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Implementácia projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany
Summary:
Obce a mestá sa vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie začali podieľať na plnení cieľov regionálnej politiky EÚ. Na realizovanie cieľov regionálnej politiky EÚ, obce a mestá SR využívajú projekty podporené zo štrukturálnych fondov EÚ. Cieľom bakalárskej práce bolo zhodnotenie implementácie projektov podporených z fondov EÚ v meste Topoľčany za obdobie rokov 2007 - 2015. Mesto Topoľčany realizovalo 12 investičných a 2 neinvestičné projekty. Na zhodnotenie implementácie boli vybrané investičné projekty. Po charakteristike mesta a projektov bola vypracovaná SWOT analýza projektových aktivít v meste. Z analýzy následne vyplynulo, že najsilnejšie stránky mesta sú finančná a rozpočtová stabilita mesta a kvalifikovaný personál MsÚ. Za slabú stránku považujeme nízky počet podaných a realizovaných neinvestičných projektov a proces verejného obstarávania. Príležitosť predstavuje hlavne nové programové obdobie. Analýza ukázala aj nasledujúce ohrozenia, a to najmä emigráciu obyvateľstva a zníženie podpory zo strany EÚ. Na základe zisteného stavu boli identifikované kľúčové problémy projektových aktivít. Následne boli uvedené návrhy na zlepšenie implementácie projektov. Tieto návrhy boli rozdelené na tie, ktoré mesto dokáže ovplyvniť a na tie, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Zmyslom bakalárskej práce bolo zhodnotiť projektové aktivity, identifikovať kľúčové problémy a vypracovať návrhy na zlepšenie, ktoré by mohli byť využité v novom programovom období.
Key words:
implementácia projektov, obec, Európska únia, štrukturálne fondy EÚ

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited