Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     Absolvent          
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Benchmarking miestnych verejných služieb vybraných obcí
Autor: Ing. Erika Iglárová
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Benchmarking miestnych verejných služieb vybraných obcí
Abstrakt:
Miestne samosprávy v súčasnosti čoraz viac využívajú rôzne manažérske metódy, ktorými zvyšujú kvalitu a efektívnosť poskytovaných verejných služieb. Jednou z možností ako to dosiahnuť je napríklad aplikácia metódy benchmarking. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať, porovnať a zhodnotiť zabezpečovanie vybraných miestnych verejných služieb v porovnateľne veľkých obciach regiónu Orava. Teoretická časť práce sa zaoberá najmä definíciou verejných služieb a zabezpečovaním verejných služieb obcami, charakteristikou výkonu a metód merania výkonu a základnými poznatkami z oblasti benchmarkingovej metódy. Vlastná práca bola zameraná na vybraný súbor obcí a miestne verejné služby zabezpečované obcami, medzi ktoré patrí obnova a údržba verejnej zelene, údržba a opravy verejného osvetlenia, údržba a opravy miestnych komunikácií a zber, nakladanie a odvoz odpadu. Na základe miestnych rozpočtov obcí, ako bilancie príjmov a výdavkov, bola vykonaná rozpočtová analýza za obdobie rokov 2011 - 2016, v rámci ktorej dosahovali vybrané obce značne rozdielne hodnoty. Pri získavaní údajov boli uskutočnené riadené rozhovory s predstaviteľmi analyzovaných obcí najmä pre dostatok informácií a poznanie reálneho stavu. Prostredníctvom vhodných benchmarkingových indikátorov bola vykonaná komparácia a zhodnotenie výkonu miestnych verejných služieb v obciach za rok 2016. Výsledky preukázali veľkú rôznorodosť hodnôt vybraných indikátorov v porovnávaných obciach. Z dôvodu chýbajúcich podrobnejších údajov bolo obtiažnejšie zistiť, v čom môžu spočívať rozdielne výsledky. Obce sa dostatočne nevenujú porovnávaniu sa medzi sebou. V návrhovej časti boli generované podľa oblastí konkrétne návrhy na zlepšenie. Z výsledkov práce vyplynula aj dôležitosť realizovať metódu benchmarking. V návrhovej časti bol vytvorený všeobecný model pre proces benchmarkingu miestnych verejných služieb zabezpečovaných obcami, ktorý sa pre obce môže stať určitým návodom na to ako benchmarking zrealizovať.
Klíčová slova:obec, verejná služba, benchmarkingové indikátory, metóda benchmarking

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně