Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     
     
     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry vo vybraných kúpeľných mestách
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce: Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry vo vybraných kúpeľných mestách
Abstrakt:Diplomová práca analyzuje a komparuje finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry v slovenskom kúpeľnom meste Trenčianske Teplice a českom kúpeľnom meste Luhačovice. V rámci teoretických východísk riešenej problematiky práca spracováva pohľad na kultúru ako významný ekonomický faktor a špecifický sektor hospodárstva, vytvárajúci novú príležitosť rastu. Uvádza aktuálny globálny prístup ekonomiky ku kultúre podľa vymedzenia odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu alebo tradičný vzťah, ktorý rozlišuje kultúrnu produkciu na verejné statky a služby. Predstavuje strategický proces kultúrneho plánovania a dôležitosť jeho aplikácie v prostredí miestnej samosprávy. Výsledky práce boli dosiahnuté prostredníctvom stanovenej metodiky a naplnenia parciálnych cieľov. Skladajú sa zo situačnej analýzy samospráv, zahŕňajúcej ich demografický vývoj a rozpočtové hospodárenie. Charakterizuje infraštruktúrne a inštitucionálne kapacity v oblasti miestnej kultúry. Definuje kľúčové služby a produkty kultúry, zdroje, finančné a nefinančné nástroje podpory kultúry. Získané informácie ďalej spracovávajú SWOT analýzy súčasného stavu kultúry. Nasledujúca komparácia sa zameriava na porovnávanie ekonomických ukazovateľov verejného financovania kultúry, sociálno-ekonomickej situácie a finančnej sily samospráv. Na základe vyhodnotenia dosiahnutých výsledkov boli identifikované problémy súčasného stavu kultúry a navrhnutý model zabezpečovania a podpory kultúry v podmienkach miestnej samosprávy. Z hľadiska zabezpečovania kultúry existujú medzi komparovanými mestami značné disparity. Ide najmä o rozdielnu úroveň kultúrnej infraštruktúry a mieru verejného financovania jej funkcií, realizovaného z rozpočtu samospráv. Podpora miestnej kultúry prináša pozitívne externality, vytvára multiplikačné efekty a umožňuje zachovávanie jedinečnej kultúrnej identity. Kúpeľné mestá Trenčianske Teplice a Luhačovice majú vhodné podmienky na udržateľný rozvoj kultúry, ktorý posilňuje ich konkurencieschopnosť a atraktivitu.
Klíčová slova:
kúpeľné mesto, nástroje podpory kultúry, financovanie kultúry, miestna kultúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně