Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     
     
     
     
Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni miestnych samospráv
Autor:
Ing. Ivana Lichnerová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Efektívnosť zabezpečovania vybraných verejných služieb na úrovni miestnych samospráv
Abstrakt:
Miestne samosprávy by mali efektívne, hospodárne a účelovo využívať finančné prostriedky, ktoré majú k dispozícií na zabezpečovanie nimi poskytovaných služieb. Jednou z metód, prostredníctvom ktorej je možné sledovať a zároveň zvyšovať efektívnosť v zabezpečovaní verejných služieb miestnymi samosprávami, je benchmarking. Cieľom diplomovej práce bolo komparovať a zhodnotiť efektívnosť poskytovania vybraných verejných služieb zabezpečovaných miestnymi samosprávami prostredníctvom vybraných krokov benchmarkingového cyklu. V práci boli sledované jednotlivé indikátory súvisiace s analyzovanými verejnými službami. Uvádzaná štúdia bola uskutočňovaná v rámci krajských miest: Žilina, Nitra a Banská Bystrica vo vývoji rokov 2014, 2015 a 2016. Aktuálna situácia v zabezpečovaní verejných služieb mestami bola rozvádzaná prostredníctvom otázok riadeného rozhovoru. Išlo o služby zabezpečovania: administratívy, bezpečnosti, dopravy, odpadového hospodárstva, stavebného poriadku a výstavby bytov, verejnej zelene a verejného osvetlenia v daných mestách. Výsledky práce vychádzali zo zhodnotenia zabezpečovania vybraných verejných služieb prostredníctvom zvolených indikátorov a za pomoci stanovenia ukazovateľa výdavkovej efektívnosti. Záverom práce bola: komparácia zistení, vyhodnotenie stanovených výskumných otázok či problémov prípadnej neefektívnosti v zabezpečovaní verených služieb miestnymi samosprávami. Tri faktické zistenia práce boli nasledovné: medzi jednotlivými samosprávami existoval výrazný rozdiel vo výške podielov na totožné služby z celkových bežných výdavkov miest, jednotlivé miestne samosprávy mali zaužívané spôsoby zabezpečovania vybraných verejných služieb a nemienili ich meniť, mesto Žilina preferovalo externé zabezpečovanie služieb, mestá Nitra a Banská Bystrica sa prikláňali k internému zabezpečovaniu verejných služieb, v rámci skúmaných verejných služieb mestá alokovali najvyšší podiel finančných zdrojov na rovnaké služby. V práci následne išlo o zadefinovanie návrhov a odporúčaní pre konkrétne miestne samosprávy z pohľadu pre ne efektívnejšieho zabezpečovania vybraných verejných služieb.
Klíčová slova:
efektívnosť, verejné služby, miestna samospráva, benchmarking

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně