Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

Kontakty     
     
     Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv lokalizovaných v okrese Nitra
Autor: Ing. Lucia Gajdošová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv lokalizovaných v okrese Nitra
Abstrakt:
Miestne samosprávy sú neustále vystavované vplyvom vonkajšieho a vnútorného prostredia. Na prekonanie týchto vplyvov využívajú rôzne stratégie, z ktorých významnou je nadväzovanie partnerstiev a spolupráca. Kooperatívne aktivity subjektov z rôznych sektorov sú inšpiratívnou cestou, ako spoločne rozvíjať územie a zlepšiť služby verejnosti. Cieľom diplomovej práce bola analýza a zhodnotenie jednotlivých foriem a typov formalizovanej a neformalizovanej spolupráce miestnych samospráv lokalizovaných v okrese Nitra s partnermi z verejného, súkromného a mimovládneho sektora v území SR a zahraničia. Informácie o aktivitách spolupráce boli získané prostredníctvom dotazníka zaslaného voleným predstaviteľom obcí a z interných dokumentov obcí. Objektom skúmania bolo 62 obcí lokalizovaných v okrese Nitra. Zhodnotené boli aktivity spolupráce obcí s partnermi na štyroch úrovniach - medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej. Finančná situácia obcí za roky 2015 - 2017 bola pre realizáciu aktivít spolupráce priaznivá. Napriek tomu sú príjmy využívané prednostne na financovanie výkonu kompetencií a len z prebytku sa financuje spolupráca. Pozitívnym aspektom spolupráce je z pohľadu samospráv najmä výmena poznatkov a skúseností a naopak negatívom nedostatok finančných zdrojov. Zhodnotením výsledkov výskumu bolo zistené, že medzi silné stránky kooperatívnych aktivít obcí v okrese Nitra patrí zapojenie obcí do viacerých foriem spolupráce a skúsenosti partnerstiev s čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ. Slabými stránkami sú nedostatočná prepojenosť aktérov spolupráce v území a nízky objem finančných prostriedkov dostupných na aktivity spolupráce. Príležitosťou je okrem iného posilnenie partnerstva s podnikateľmi a vzdelávacími inštitúciami. Ohrozením sú nízke príjmy obcí, ktoré môžu viesť k stagnácií spolupráce. Identifikované boli kľúčové problémy pre každú úroveň spolupráce a na rovnakom princípe návrhy na zlepšenie.
Klíčová slova:
okres Nitra, miestne samosprávy, kooperácia, partnerstvá

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně