Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eva Balážová, PhD.
Identifikační číslo: 1590
Univerzitní e-mail: qbalazovae [at] is.uniag.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja (SPU)

     
     
Výuka     
     
Publikace          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Organizačná kultúra mesta Michalovce
Autor: Ing. Matúš Žák
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Organizačná kultúra mesta Michalovce
Abstrakt:Úroveň ekonomického rozvoja, reformy verejnej správy, rast miest a obcí a globalizácia vplývala v posledných desaťročiach na formovanie verejnej správy. Týmto výzvam museli čeliť manažéri všetkých úrovní a radov prostredníctvom neustáleho zlepšovania svojich schopnosti, manažérskych zručnosti a produktivity, ktoré sa podpísali na zmenách riadenia, hodnotách a vzorcoch správania, ktoré sú špecifické pre organizačnú kultúru. Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie súčasného stavu organizačnej kultúry mesta Michalovce. Ako objekt skúmania vystupovalo mesto Michalovce s počtom 37 448 obyvateľov, v ktorom sme analyzovali stav organizačnej kultúry. Analýza vnímania organizačnej kultúry z pohľadu zamestnancov MsÚ prebiehala prostredníctvom dotazníkového prieskumu, do ktorého sa z celkového počtu 108 zamestnancov MsÚ sa zapojilo 103 zamestnancov, čo predstavuje návratnosť 95,37%. Dotazníkovým prieskumom sme zistili, že zamestnanci MsÚ majú dostatok informácií v oblasti organizačnej kultúry a sú dostatočne informovaní o hodnotách, misiách a cieľoch organizácie. Analýzou organizačnej kultúry prostredníctvom realizácie riadeného rozhovoru s prednostom MsÚ sme zistili, aký štýl vedenia ľudí, aké nástroje a aké hodnoty uplatňuje prednosta pri riadení chodu MsÚ mesta Michalovce. Výsledky dotazníkového prieskumu a riadeného rozhovoru sme popísali a následne zhodnotili dotazníkový prieskum prostredníctvom grafického zobrazenia. Na základe zhodnotenia získaných údajov z realizovaných analýz sme identifikovali kľúčové problémy a poskytli námety a podnety na zlepšenie súčasného stavu organizačnej kultúry mesta Michalovce.
Klíčová slova:interné dokumenty, samospráva, organizačná kultúra, manažment samospráv

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně